คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 6

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 6 (22 กันยายน 2477 - 9 สิงหาคม 2480)

คณะรัฐมนตรีพหลพลพยุหเสนา 3
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 6 แห่งราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. 2477 - พ.ศ. 2480
Phraya Pahol.jpg
วันแต่งตั้ง 22 กันยายน​ 2477
วันสิ้นสุด 9 สิงหาคม​ 2480
(2 ปี 322 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)
จำนวนรัฐมนตรี 21
จำนวนอดีตรัฐมนตรี
(ตาย/ลาออก/ปลดออก)
10
จำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด 31
พรรคร่วมรัฐบาล คณะราษฎร
ประวัติ
สภานิติบัญญัติ สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 1
วาระสภานิติบัญญัติ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2480
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 5
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 7

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 22 กันยายน 2477 กรมพระนริศรานุวัตติวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นผู้ลงนาม และนายพลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 22 กันยายน 2477 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

รายชื่อคณะรัฐมนตรีแก้ไข

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี   ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง   แต่งตั้งเพิ่ม   เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
  รัฐมนตรีลอย   ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น   ออกจากตำแหน่ง
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 6 ของไทย
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ ที่มา
นายกรัฐมนตรี * นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)   22 กันยายน​ 2477 9 สิงหาคม​ 2480   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
กลาโหม   1 นายพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)   22 กันยายน​ 2477 9 สิงหาคม​ 2480   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
เกษตราธิการ   3 พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์)   1 สิงหาคม​ 2478 12 กุมภาพันธ์ 2479   ลาออก
26 นายพันเอก พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)   12 กุมภาพันธ์ 2479 9 สิงหาคม​ 2480  
การคลัง   2 พระยามานวราชเสวี (ปลอด ณ สงขลา)   22 กันยายน​ 2477 1 สิงหาคม 2478   ลาออก สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
* นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)   1 สิงหาคม 2478 12 กุมภาพันธ์ 2479   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
25 พระยาไชยยศสมบัติ (เสริม กฤษณามระ)   12 กุมภาพันธ์ 2479 9 สิงหาคม​ 2480  
  17 พระยามไหสวรรค์ (กวย สมบัติศิริ)   1 สิงหาคม 2478 12 กุมภาพันธ์ 2479   ลาออก
12 ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์)   12 กุมภาพันธ์ 2479 9 สิงหาคม​ 2480  
การต่างประเทศ   * นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)   22 กันยายน​ 2477 1 สิงหาคม 2478   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
18 พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ)   1 สิงหาคม 2478 12 กุมภาพันธ์ 2479   ลาออกจากประจำกระทรวง
4 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)   12 กุมภาพันธ์ 2479 9 สิงหาคม​ 2480   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
ธรรมการ   3 พระสารสาสน์ประพันธ์ (ชื้น จารุวัสตร์)   22 กันยายน​ 2477 1 สิงหาคม 2478  
14 นายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)   1 สิงหาคม 2478 9 สิงหาคม​ 2480   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
มหาดไทย   4 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)   22 กันยายน​ 2477 12 กุมภาพันธ์ 2479   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
9 นายนาวาตรี หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)   12 กุมภาพันธ์ 2479 9 สิงหาคม​ 2480   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
ยุติธรรม   5 พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน)   22 กันยายน​ 2477 12 กุมภาพันธ์ 2479   ลาออก สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
27 เจ้าพระยามหิธร (ลออ ไกรฤกษ์)   12 กุมภาพันธ์ 2479 9 สิงหาคม​ 2480  
วัง   6 เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา)   22 กันยายน​ 2477 1 สิงหาคม 2478   ลาออก
เศรษฐการ   7 นายพลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)   22 กันยายน​ 2477 12 กุมภาพันธ์ 2479   ลาออก สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
28 นายพันเอก พระบริภัณฑ์ยุทธกิจ (เภา เพียรเลิศ)   12 กุมภาพันธ์ 2479 9 สิงหาคม​ 2480  
  20 นายพันโท หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์)   18 ธันวาคม 2479 9 สิงหาคม​ 2480   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  8 พระดุลยธารณปรีชาไวท์ (ยม สุทนุศาสน์)   22 กันยายน​ 2477 9 สิงหาคม​ 2480  
  9 นายนาวาตรี หลวงธำรงนาวาสวัสดิ์ (ถวัลย์ ธารีสวัสดิ์)   22 กันยายน​ 2477 12 กุมภาพันธ์ 2479   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  10 หลวงนฤเบศร์มานิต (สงวน จูฑะเตมีย์)   22 กันยายน​ 2477 1 สิงหาคม 2478   ลาออก
  11 นายนาวาโท หลวงศุภชลาศัย (บุง ศุภชลาศัย)   22 กันยายน​ 2477 9 สิงหาคม​ 2480  
  12 ขุนสมาหารหิตะคดี (โป๊ โปรคุปต์)   22 กันยายน​ 2477 12 กุมภาพันธ์ 2479  
  13 นายพันเอก พระสิทธิเรืองเดชพล (แสง พันธุประภาส)   22 กันยายน​ 2477 1 สิงหาคม 2478   ลาออก
  14 นายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)   22 กันยายน​ 2477 1 สิงหาคม 2478   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  15 ขุนสุคนธวิทศึกษากร (สำอาง สุคนธวิท)   22 กันยายน​ 2477 9 สิงหาคม​ 2480  
  16 พระยาสุริยานุวัตร (เกิด บุนนาค)   22 กันยายน​ 2477 30 กันยายน​ 2480   ถึงแก่อนิจกรรม
  19 หลวงโกวิทอภัยวงศ์ (ควง อภัยวงศ์)   1 สิงหาคม 2478 9 สิงหาคม​ 2480   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  20 นายพันโท หลวงชำนาญยุทธศิลป์ (เชย รมยะนันทน์)   1 สิงหาคม 2478 18 ธันวาคม 2479   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  21 หลวงนาถนิติธาดา (เคลือบ บุศยนาค)   1 สิงหาคม 2478 9 สิงหาคม​ 2480  
  22 นายนาวาเอก พระยาวิจารณจักรกิจ (บุญชัย หรือ บุญรอด สวาทะสุข)   1 สิงหาคม 2478 9 สิงหาคม​ 2480  
  23 นายพันตำรวจเอก หลวงอดุลเดชจรัส (บัตร พึ่งพระคุณ)   1 สิงหาคม 2478 3 มิถุนายน 2480   ลาออก สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2
  24 นายพันเอก พระยาอภัยสงคราม (จอน โชติดิลก)   1 สิงหาคม 2478 9 สิงหาคม​ 2480  
  18 พระยาศรีเสนา (ฮะ สมบัติศิริ)   12 กุมภาพันธ์ 2479 9 สิงหาคม​ 2480  
  29 พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ (ตุ้ย สมันตรัฐ หรือ บินอับดุลลาห์)   12 กุมภาพันธ์ 2479 9 สิงหาคม​ 2480  
  30 นายนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ (มุนี มหาสันทนะ)   3 มิถุนายน 2480 9 สิงหาคม​ 2480   สภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ 2

การแถลงนโยบายของรัฐบาลแก้ไข

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 6 คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2477 และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกันเป็นเอกฉันท์

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีแก้ไข

คณะรัฐมนตรีชุดนี้สิ้นสุดลง เพราะเหตุที่นาย เลียง ไชยกาล ผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับการขายที่ดินของพระคลังข้างที่ให้แก่บุคคลบางคน และต่อจากนั้นนาย ไต๋ ปาณิกบุตร ผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนคร ก็ได้เสนอญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปในนโยบายว่าด้วยการจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้อภิปรายกันจนหมดเวลา และได้เลื่อนไปอภิปรายในวันต่อไป แต่นายกรัฐมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2480 เพื่อให้โอกาสแก่ทุกฝ่ายได้สอบสวนตามความชอบธรรมและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะก็ขอลาออกด้วย

อ้างอิงแก้ไข


แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข