คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 47

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 47 ของไทย (2 มีนาคม พ.ศ. 2534 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2535)

คณะรัฐมนตรีอานันท์
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 47 แห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
Anand Panyarachun.jpg
วันแต่งตั้ง 9 มีนาคม​ 2534
วันสิ้นสุด 7 เมษายน​ 2535
(1 ปี 29 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ประวัติ
ก่อนหน้า คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 46
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 48

นายอานันท์ ปันยารชุน เป็น นายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2535[1] พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ พลเอกสุนทร คงสมพงษ์ ประธานคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ[2]

รายชื่อคณะรัฐมนตรีแก้ไข

ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
  รัฐมนตรีว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 47 ของไทย[3]
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน 2 มีนาคม 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
รองนายกรัฐมนตรี นายเสนาะ อูนากูล 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
พลตำรวจเอกเภา สารสิน 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
นายมีชัย ฤชุพันธุ์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
สำนักนายกรัฐมนตรี   หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสร เกษมศรี 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  นายไพจิตร เอื้อทวีกุล 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  นายมีชัย วีระไวทยะ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  นางสายสุรี จุติกุล 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงกลาโหม   พลเรือเอกประพัฒน์ กฤษณจันทร์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  พลเอกวิมล วงศ์วานิช 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  พลอากาศเอกพิศิษฐ์ ศาลิคุปต์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงการคลัง   นายสุธี สิงห์เสน่ห์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  นายวีรพงษ์ รามางกูร 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงการต่างประเทศ   นายอาสา สารสิน 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  นายวิเชียร วัฒนคุณ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
  นายอาณัติ อาภาภิรม 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  นายอาชว์ เตาลานนท์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงคมนาคม   นายนุกูล ประจวบเหมาะ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  หม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  พลอากาศเอกสุเทพ เทพรักษ์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงพาณิชย์   นายอมเรศ ศิลาอ่อน 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล 10 กรกฎาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงมหาดไทย   พลเอกอิสระพงศ์ หนุนภักดี 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  พลอากาศเอกอนันต์ กลินทะ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  พลเรือเอกวิเชษฐ การุณยวณิช 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา 29 กรกฎาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงยุติธรรม   นายประภาศน์ อวยชัย 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน   นายสง่า สรรพศรี 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงศึกษาธิการ   นายก่อ สวัสดิพาณิชย์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  นายสมชัย วุฑฒิปรีชา 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงสาธารณสุข   นายไพโรจน์ นิงสานนท์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  นายอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
กระทรวงอุตสาหกรรม   นายสิปปนนท์ เกตุทัต 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
  นายวีระ สุสังกรกาญจน์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
ทบวงมหาวิทยาลัย   นายเกษม สุวรรณกุล 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535

การปรับคณะรัฐมนตรีแก้ไข

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรี คณะที 47 ของไทยแก้ไข

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากมีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 คณะรัฐมนตรีชุดนี้จึงพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระ

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี (นายอานันท์ ปันยารชุน)
  2. ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 1 เล่มที่ 108 ตอนที่ 42 เรื่อง พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ประกาศเมื่อ 2 มีนาคม พ.ศ. 2534
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (แต่งตั้งให้ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (สมัย นายอานันท์ ปันยารชุน))
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (แต่งตั้งให้ นายเจริญจิตต์ ณ สงขลา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (สมัย นายอานันท์ ปันยารชุน))

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข