คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 2

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (10 ธันวาคม 2475 - 1 เมษายน 2476)

คณะรัฐมนตรีมโนปกรณนิติธาดา 2
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 2 แห่งราชอาณาจักรสยาม
พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2476
Kon Hutasing.jpg
วันแต่งตั้ง 10 ธันวาคม 2475
วันสิ้นสุด 1 เมษายน 2476
(0 ปี 113 วัน)
บุคคลและองค์กร
ประมุขแห่งรัฐ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
หัวหน้าคณะรัฐมนตรี พระยามโนปกรณ์นิติธาดา
จำนวนรัฐมนตรีทั้งหมด 20
ประวัติ
สภานิติบัญญัติ ผู้แทนราษฎรชั่วคราว
วาระสภานิติบัญญัติ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2476
ก่อนหน้า คณะกรรมการราษฎร
ถัดไป คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 3

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์) เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2475 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย และเจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ และในวันที่ 10 ธันวาคม 2475 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

รายชื่อคณะรัฐมนตรีแก้ไข

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี   ดำรงตำแหน่งจนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง   แต่งตั้งเพิ่ม   เปลี่ยนแปลง/โยกย้ายไปตำแหน่งอื่น
  รัฐมนตรีลอย   ย้ายมาจากตำแหน่งอื่น   ออกจากตำแหน่ง
      คณะราษฎร
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 2 ของไทย
ตำแหน่ง ลำดับ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี * พระยามโนปกรณ์นิติธาดา (ก้อน หุตะสิงห์)   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
พระคลังมหาสมบัติ  
กลาโหม   1 นายพลเรือโท พระยาราชวังสัน (ศรี กมลนาวิน)   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
ต่างประเทศ   2 พระยาศรีวิสารวาจา (เทียนเลี้ยง ฮุนตระกูล)   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
เกษตรพาณิชยการ   3 พระยาวงษานุประพัทธ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
ธรรมการ   4 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
มหาดไทย   5 พระยาจ่าแสนยบดีศรีบริบาล (ชิต สุนทรวร)   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
ยุติธรรม   6 พระยาเทพวิทุรพหุลศรุตาบดี (บุญช่วย วณิกกุล)   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
  7 นายพลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ (วัน จารุภา)   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
  8 นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน)   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
  9 นายพันเอก พระยาทรงสุรเดช (เทพ พันธุมเสน)   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
  10 นายพันเอก พระยาฤทธิ์อัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
  11 พระยาประมวญวิชาพูล (วงศ์ บุญ-หลง)   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
  12 นายพันโท พระประศาสน์พิทยายุทธ (วัน ชูถิ่น)   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
  13 หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
  14 นายนาวาตรี หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน)   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
  15 นายพันตรี หลวงพิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ)   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
  16 หลวงเดชสหกรณ์ (หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์)   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
  17 ประยูร ภมรมนตรี   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
  18 แนบ พหลโยธิน   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  
  19 ตั้ว ลพานุกรม   10 ธันวาคม 2475 1 เมษายน 2476  

การแถลงนโยบายของรัฐบาลแก้ไข

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2475

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีแก้ไข

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลงโดยพระราชกฤษฎีกาให้ปิดประชุมสภาและตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2476

อ้างอิงแก้ไข