เปิดเมนูหลัก
นายพจน์ สารสิน
นายกรัฐมนตรีคนที่ 9
หัวหน้าคณะรัฐมนตรีคณะที่ 27

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 27 ของไทย (21 กันยายน พ.ศ. 2500 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500)

นายพจน์ สารสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2500

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ

พลเอก สุทธิ์ สุทธิสารรณกร ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 27 ของไทยแก้ไข

ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2500 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้

 1. พลโท ถนอม กิตติขจร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
 2. นายพจน์ สารสิน เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 3. พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 4. นายวิบูลย์ ธรรมบุตร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 5. นายสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 6. พลโท ประภาส จารุเสถียร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 7. พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 8. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 9. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 10. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 11. นายวิบูลย์ ธรรมบุตร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 12. นายเฉลิม พรมมาศ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 13. พลเอก หลวงสวัสดิ์กลยุทธ (สวัสดิ์ ไกรฤกษ์) เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
 14. พลอากาศโท บุญชู จันทรุเบกษา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 15. พลเรือโท สนอง ธนศักดิ์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
 16. พลโท เจียม ญาโนทัย เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 17. นายวิสูตร อรรถยุกติ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 18. พลตรี กฤช ปุณณกันต์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 19. พลตรี พงษ์ ปุณณกันต์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 20. พลเรือตรี จรูญ เฉลิมเตียรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 21. พลโท หลวงกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์) เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 22. นายทวี แรงขำ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
 23. พลตรี อัมพร จินตกานนท์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม
 24. พลตรี เผชิญ นิมิบุตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 25. พลตรี เผชิญ นิมิบุตร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
 26. พลโท จิตติ นาวีเสถียร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ
 27. พลตรี ชลอ จารุกลัส เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 28. นายเจ๊ะอับดุลลาห์ หลังปูเต๊ะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 29. นายสงวน จันทรสาขา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 27 ของไทยแก้ไข

รัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2500 และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกัน นโยบายของรัฐบาลคณะนี้ ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2500 เล่ม 74 ตอน 83 หน้า 2397

การปรับคณะรัฐมนตรีแก้ไข

 • วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2500 มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีดังนี้
 1. นายพจน์ สารสิน พ้นจากตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 2. นายเสริม วินิจฉัยกุล เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 27 ของไทยแก้ไข

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เนื่องจากได้กราบถวายบังคมลาออกทั้งคณะ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500 เนื่องจากได้ดำเนินการเลือกตั้งทั่วไปเสร็จสิ้นแล้ว

อ้างอิงแก้ไข