คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะมนุษยศาสตร์
Srinakharinwirot University Logo.svg
ชื่ออังกฤษFaculty of Humanities
ที่อยู่114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110, Thailand
วันก่อตั้ง22 สิงหาคม พ.ศ. 2518
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม (Assistant Professor Dr. Anchalee Jansem) 11 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน
วารสาร[วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์] [วารสารบรรณศาสตร์ มศว]
สีประจําคณะ     สีขาว
เว็บไซต์hu.swu.ac.th

ประวัติแก้ไข

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรการศึกษาที่พัฒนามาจากส่วนงานหนึ่งของโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492 ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งมีการจัดระบบการศึกษาแบบวิทยาเขต โดยมีวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เป็นศูนย์กลางการบริหาร วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ประกอบด้วยคณะวิชาต่างๆ 4 คณะ ได้แก่ 1. คณะวิชาการศึกษา 2. คณะวิชาวิจัยการศึกษา 3. คณะวิชาวิทยาศาสตร์ 4. คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์

โดยมีหัวหน้าคณะวิชารับผิดชอบงานบริหารและงานวิชาการ ต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการจัดตั้งให้เป็นคณะ จึงได้มีการแยกคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์คณะวิชาการศึกษาเปลี่ยนเป็นคณะศึกษาศาสตร์ ส่วนคณะวิชาวิทยาศาสตร์เปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้ 1. สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานพื้นฐาน/ธุรการ ของคณะในทุกๆพันธกิจ 2. ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี ทำหน้าที่กำกับการดำเนินงานของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 3. ศูนย์การศึกษานานาชาติ ทำหน้าที่กำกับการดำเนินงานของหลักสูตรนานาชาติ 4. ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทำหน้าที่กำกับการดำเนินงานของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา

พันธกิจ (Mission) คณะมนุษยศาสตร์มีพันธกิจ 5 ด้าน ดังนี้ 1.จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขามนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาต่างประเทศที่มุ่งเน้นการสื่อสาร 2.สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพมีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 3.บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม 4.สืบสานและทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ 5.พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นองค์กรที่บัณฑิตได้รับการยอมรับด้านการใช้ภาษาอังกฤษ”

ค่านิยม (Core Value) 1.ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นผู้เรียน 2.การมุ่งเน้นความสำเร็จ 3.การให้ความสำคัญกับคน 4.มุมมองเชิงระบบเพื่อการพัฒนา 5.จริยธรรมและความโปร่งใส 6.การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง

สมรรถนะหลัก (Core competency) “พร้อมรับฟังและแก้ปัญหาเพื่อความสำเร็จขององค์กร”

ปรัชญาและปณิธานแก้ไข

ปรัชญา สร้างเสริมภูมิปัญญา พัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์

ปณิธาน คณะมนุษยศาสตร์เป็นประชาคมวิชาการแห่งผู้มีความรู้ประดุจนักปราชญ์และมีความประพฤติประดุจผู้ทรงศีลสมฐานะของผู้นำทางปัญญา

หน่วยงานแก้ไข

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. 2559] ซึ่งแบ่งหน่วยงานในคณะมนุษยศาสตร์เป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้

หลักสูตรแก้ไข

ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังต่อไปนี้

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

 1. สาขาวิชาภาษาไทย
 2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 3. สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
 4. สาขาวิชาภาษาตะวันออก :
  • ภาษาจีน
  • ภาษาญี่ปุ่น
  • ภาษาเกาหลี
 5. สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก
 6. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
 7. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 8. สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) :
  • อังกฤษ - ฝรั่งเศส
  • อังกฤษ - เยอรมัน
  • อังกฤษ - เวียดนาม
  • อังกฤษ - เขมร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

9. สาขาวิชาจิตวิทยา


หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ร่วมผลิตกับคณะศึกษาศาสตร์

10. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

11. สาขาวิชาภาษาไทย


หลักสูตรวิชาโทของคณะมนุษยศาสตร์

 • สาขาวิชาโทภาษาอังกฤษและสารสนเทศ
 • สาขาวิชาโทภาษาเขมร
 • สาขาวิชาโทภาษาศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

 1. สาขาวิชาภาษาไทย
 2. สาขาวิชาภาษาศาสตร์
 3. สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
 4. สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
 5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)

 1. สาขาวิชาภาษาไทย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 1. สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารสากล

อ้างอิงแก้ไข