คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็น 1 ใน 4 คณะ ของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Isan
ที่อยู่744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
วันก่อตั้ง5 มิถุนายน พ.ศ. 2499
คณบดีผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย
วารสาร-
สีประจําคณะสีฟ้า ( ███ )
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เว็บไซต์http://www.ba.rmuti.ac.th

ประวัติแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2499 วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาเปิดสอนสำหรับระดับอาชีวศึกษาขึ้นสูง(ปวส.) อยู่ 3 แผนกวิชา คือแผนกวิชาการบัญชี แผนกวิชาเลขานุการ และแผนกวิชาช่างก่อสร้าง โดยวิทยาลัย ฯ อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองนครราชสีมา ประมาณ 3 กิโลเมตร เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 300 ไร่ วิทยาเขตฯ เริ่มดำเนินการเรียนการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2499 โดยใช้อาคารไม้ของโรงเรียนการช่างนครราชสีมา เป็นที่เรียน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังแรก (คณะวิชาบริหารธุรกิจ ปัจจุบัน มีอาคารใหม่ 9 ชั้นขึ้นมาแทน) โดยมี ฯพณฯ พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นเป็นประธาน นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2500 เป็นต้นมา วิทยาเขตฯ ได้ขยายตัวทั้งด้านอาคารเรียน สถานที่วัสดุ-ครุภัณฑ์ บุคลากร และได้ขยายการศึกษาโดยเปิดแผนกวิชา และระดับการศึกษา เพิ่มขึ้น เป็นลำดับ

สาขาวิชาและหน่วยงานแก้ไข

สาขาวิชาแก้ไข

 • สาขาวิชาการบัญชี
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เปิดสอน : ปริญญาตรี,ปริญญาตรี(เทียบโอน)
 • สาขาวิชาการเงิน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี (เทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ, ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์)
 • สาขาวิชาการตลาด
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี (เทียบโอน 2 ปี ภาคปกติ, ภาคสมทบ เสาร์ – อาทิตย์)
 • สาขาวิชาการจัดการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการทั่วไป,การจัดการอุตสาหกรรม) เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี, ปริญญาตรี (เทียบโอน)
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกส์ เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล เปิดสอน : ปริญญาตรี 4 ปี
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง) เปิดสอน : ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 ปี

ศูนย์แก้ไข

หน่วยงานแก้ไข

หน่วยงานและหลักสูตรแก้ไข

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกอบด้วย 5 สาชาวิชา เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท ภาควิชาและหลักสูตรที่คณะเปิดการเรียนการสอน มีดังนี้

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

 • สาขาการบัญชี

'

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • MBA (Master of Business Administration)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการตลาด - การบริหารการตลาด
 • สาขาวิชาการตลาด - การตลาดดิจิทัล
 • สาขาวิชาการตลาด - การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุจกิจดิจิทัล


อ้างอิงแก้ไข

^http://www.ba.rmuti.ac.th/