คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นหน่วยงานระดับคณะ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ชื่ออังกฤษFaculty of Business Administration Rajamangala University of Technology Rattanakosin
ที่อยู่วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
วันก่อตั้งพ.ศ. 2548
คณบดีผู้ช่วยศาสตรจารย์ประนอม ตั้งปรีชาพาณิชย์
วารสารวารสารลานจัน
สีประจําคณะสีฟ้า
สัญลักษณ์ต้นจัน
เว็บไซต์[1]

ประวัติแก้ไข

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เดิมก่อตั้งในนาม "คณะบริหารธุรกิจ" สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตาม พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2532 สืบเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อมหาวิทยาลัยและการยกฐานะสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พุทธศักราช 2548 มีผลให้คณะบริหารธุรกิจแบ่งแยกออกตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่ง หนึ่งในนั้นได้แก่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับจัดตั้งเป็นส่วนราชการระดับคณะตามกฎกระทรวง เมื่อปี พ.ศ. 2556[1]

หลักสูตรแก้ไข

คณะบริหารธุรกิจรับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (4 ปี)

 • สาขาวิชาการบัญชีทั่วไป
 • สาขาวิชาการบัญชีการเงิน
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-พัฒนาซอร์ฟแวร์
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศและการจัดการระบบสารสนเทศ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(หลักสูตรภาษาจีน โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

อ้างอิงแก้ไข