คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (อังกฤษ: Faculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Isan) เป็น1ใน3 คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
RMUTI KORAT.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Business Administration and Information Technology, Rajamangala University of Technology Isan
ที่อยู่เลขที่ 150 หมู่ 6 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
วันก่อตั้ง1 กันยายน พ.ศ. 2557 (6 ปี)
คณบดีดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี
วารสารวารสารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สีประจําคณะ██ สีฟ้า
สัญลักษณ์เรือสำเภา
สถานปฏิบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
เว็บไซต์www.bit.rmuti.ac.th

ประวัติคณะแก้ไข

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนภายใต้กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และในปี พ.ศ. 2557 ได้แยกกลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ มาจัดตั้งขึ้นเป็นคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

หลักสูตรแก้ไข

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน)
 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน)
 • สาขาวิชาการตลาด (โครงการทุนบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด)
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • การบัญชี
 • การบัญชี (เทียบโอน)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข