คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ตั้งอยู่ที่ หลักสี่ ถนนรามอินทรา กม.1 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริก new.jpg
ชื่ออังกฤษThe Faculty of Communication Arts
krirk University
ที่อยู่ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
คณบดีรศ.ดร.สมควร กวียะ
สีประจําคณะ██ สีม่วงบานเย็น
เว็บไซต์[1]

ประวัติคณะนิเทศศาสตร์แก้ไข

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก นับเป็นอีกคณะหนึ่งที่มีศักยภาพและปณิธานที่แน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริกจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 คณบดีท่านปัจจุบันคือ รศ.ดร.สมควร กวียะ


หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะนิเทศศาสตร์แก้ไข

ปริญญาตรีแก้ไข

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี (ภาคปกติ)

  • สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ
  • สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง
  • สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน
  • สาขาวิชาการสื่อสารการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) เรียน เสาร์-อาทิตย์

  • สาขาวิชาการสื่อสารการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  • สาขาวิชาการสื่อสารการเมืองบูรณาการ
  • สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

ปริญญาโทแก้ไข

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร
  • สาขาวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง

ปริญญาเอกแก้ไข

  • นิเทศศาสตร์นวัตกรรม

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข