คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (อังกฤษ: Faculty of Education, Nakhonphanom University) เป็น คณะวิชา สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
ไฟล์:NPU logo.png
ชื่ออังกฤษFaculty of Education, Nakhonphanom University
ที่อยู่ที่ตั้ง 167/1 หมู่ 8 ตำบลนาราชควาย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
ไทย ประเทศไทย
วันก่อตั้ง1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์
วารสารวารสารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สีประจําคณะ     สีส้ม
สถานปฏิบัติพื้นที่เขตกลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
เว็บไซต์www.edu.npu.ac.th

ประวัติแก้ไข

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นคณะที่จัดตั้งขึ้นตามการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยนครพนม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยเห็นสมควรให้แยกออกจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นส่วนงานภายในของมหาวิทยาลัยนครพนม ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฉบับที่ 1/2558 เรื่อง จัดตั้งคณะครุศาสตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2550 และข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในของสภาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 โดยประกาศลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยมีรองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ พลสนะ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ในขณะเริ่มจัดตั้ง

คณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย์ หาญรินทร์ คณบดี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธิดา  เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
 • อาจารย์ ดร.นาฏยาพร บุญเรือง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา
 • อาจารย์ ดร.รชฏ สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พัฒนาองค์การและกิจการพิเศษ

หน่วยงานภายในคณะแก้ไข

 • งานวิจัย
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • งานกิจการนักศึกษา
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานบริหารความเสี่ยง
 • งานบริหารวิชาการ
 • งานบัณฑิตศึกษาคณะ

หลักสูตรแก้ไข

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • สาขาฟิสิกส์(2563)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
 • สาขาวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข