คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (อังกฤษ: Faculty of Traditional Thai Medicine, Prince of Songkla University) เป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเป็นคณะวิชาที่จัดตั้งขึ้นเป็นอันดับ 14 ของมหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีในขณะนั้นได้บรรจุหลักสูตรการแพทย์แผนไทยไว้ในช่วงเวลาของแผนฯ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ของมหาวิทยาลัยฯ หลังจากที่ได้รับการเสนอให้มีการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์แผนไทยจากรองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น ศุภธีรสกุล จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำหลักสูตรทางด้านการแพทย์แผนไทยในมหาวิทยาลัยฯ[1]

คณะการแพทย์แผนไทย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
ตราสัญลักษณ์คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่ออังกฤษFaculty of Traditional Thai Medicine, Prince of Songkla University
อักษรย่อพท. / TTMED
ที่อยู่15 ถนนกาญจนวณิชย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
วันก่อตั้ง8 ธันวาคม พ.ศ. 2550 (13 ปี)
คณบดีรองศาสตราจารย์ ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล
สีประจําคณะ     สีเหลืองเกสรบุนนาค
สัญลักษณ์ดอกบุนนาค
เว็บไซต์www.ttmed.psu.ac.th

ประวัติแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีแนวคิดในการจัดการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย ในระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย ให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพของคนไทย เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเองด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน กระทั่งในปี พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้ง “โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย” เพื่อรองรับการเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยได้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2548 เป็นปีการศึกษาแรก “โครงการจัดตั้งคณะการแพทย์แผนไทย” ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “คณะการแพทย์แผนไทย” ในปี พ.ศ. 2550 (ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 302 (9/2550) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2550)

และในปี พ.ศ. 2552 คณะการแพทย์แผนไทยได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น “หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต” ได้ใช้หลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ถึงปีการศึกษา 2554 และเนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปี พ.ศ. 2554 จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กำหนด โดยยังคงใช้ชื่อ “หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต” และใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา ในการจัดการเรียนการสอน จะสอนและฝึกให้ผู้เรียนสามารถออกไปประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์แผนไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านการวินิจฉัยโรค การใช้ยารักษาโรค การปรุงยาแผนไทย การนวดไทย และการผดุงครรภ์ไทย ตามหลักการของการแพทย์แผนไทย[1]

หลักสูตรที่เปิดสอนแก้ไข

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กลุ่มวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก

กลุ่มงานวิชาการ

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต (พท.ม.)

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต (พท.ด.)

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 http://www.ttmed.psu.ac.th/about.php?page=history

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[ลิงก์เสีย]
  2. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์[1]

ดูเพิ่มแก้ไข