คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (อังกฤษ : Mahasarakham Business School) เป็นหน่วยงานระดับคณะวิชาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทำการเรียนการสอนด้านการบัญชี การจัดการ เศรษฐศาสตร์และการบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ที่อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (ม.ใหม่) ปัจจุบันเป็นหนึ่งในคณะด้านการบัญชี การจัดการและบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทย นอกจากนี้ยังเป็นคณะบัญชีที่มีผู้สมัครในรอบแอดมิชชันสูงที่สุดด้วย[1]

คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham Business School Logo.svg
ตราเรือสำเภาฟ้า
สัญลักษณ์ประจำคณะ
คําขวัญผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน
ชื่ออังกฤษMahasarakham Business School
Faculty of Accountancy and Management, Mahasarakham University
อักษรย่อบช. / MBS
ที่อยู่อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
อาคาร ACC เลขที่ 269 หมู่ 2 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
วันก่อตั้ง9 ธันวาคม พ.ศ. 2538 (25 ปี)
(ภาควิชาบริหารธุรกิจ)
19 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 (23 ปี)
(คณะการบัญชีและการจัดการ)
คณบดีดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู
วารสารวารสารการบัญชีและการจัดการ
สีประจําคณะ     สีฟ้าคราม
สัญลักษณ์สำเภาฟ้า
เว็บไซต์www.mbs.msu.ac.th

ประวัติแก้ไข

 
อาคารคณะการบัญชีและการจัดการ ม.เก่า
 
กลุ่มอาคารคณะการบัญชีและการจัดการ

คณะการบัญชีและการจัดการ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยคณะการบัญชีและการจัดการ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2541[2] มีลักษณะของการดำเนินงานและรูปแบบของการบริหารงานแบบนอกระบบราชการ เน้นความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และพึ่งตนเองมากที่สุดในการจัดการศึกษา โดยมีสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามทำหน้าที่กำกับดูแลและควบคุม

คณะการบัญชีและการจัดการเริ่มต้นจากภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2538 ได้เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการตลาดขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จากเดิมที่เปิดสอนเฉพาะวิชาโทบริหารธุรกิจ) โดยจัดสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ โดยเป็นโครงการพิเศษ ในปีการศึกษา 2540 ได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2ปี) สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการตลาดด้วย

นับจาก 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 จวบจนถึงปัจจุบัน คณะการบัญชีและการจัดการได้พัฒนาความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการและการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นการยกระดับการบริหารระบบคุณภาพทั้งระบบบริหารคุณภาพภายในประเทศและสากลมาโดยตลอด และเสริมสร้างให้บุคลากรทุกระดับเกิดความตระหนักรับรู้ ยอมรับ และพัฒนางานของตนให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนปลูกจิตสำนึกเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมมุ่งคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน กว่า 23 ปี ที่ก้าวเดิน บนเส้นทางการผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทำให้ปัจจุบัน คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดออกไปรับใช้สังคมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศจำนวนมาก ซึ่งบัณฑิตและมหาบัณฑิตของคณะฯ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ การบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ เป็นอย่างดี มีคุณธรรม จริยธรรมที่โดดเด่น และสามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม[3]

หน่วยงานภายในแก้ไข

หน่วยงานภายในคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย[4]

 • สำนักงานเลขานุการคณะการบัญชีและการจัดการ
 • ภาควิชาการตลาด
 • ภาควิชาบริหารการเงิน
 • ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
 • ภาควิชาการจัดการ
 • ภาควิชาการบัญชี
 • ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • สำนักพัฒนาศักยภาพนิสิตและนวัตกรรม
 • สำนักพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์
 • สำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจดิจิตัล
 • ศูนย์บริการวิชาการและกิจการพิเศษ
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์บริการวิชาการแก้ไข

 
ป้ายชื่ิอคณะการบัญชีและการจัดการ
 
อาคารบริหารธุรกิจสิรินธร
 
ด้านหน้าคณะการบัญชีและการจัดการ

กลุ่มงานที่ 1 ศูนย์เสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ SMEs (SMEs Competence Building Center) มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งและการประกอบการ การบริหารงานของธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดย่อม และขนาดกลาง การจัดองค์กรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ สู่การเผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ให้กับผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ในประเด็นและหัวข้อทางด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และการตลาด นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ดูแลหน่วยงานวิจัยเฉพาะทาง ในหลักสูตรต่อไปนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารการเงิน หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการตลาด สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด

กลุ่มงานที่ 2 ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี (Accounting Professional Development Center) มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี และภาษีอากรโดยเฉพาะ ได้แก่ การจัดทำบัญชี การวางระบบบัญชี และการภาษีอากร และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ สู่การเผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ให้กับผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ในประเด็นและหัวข้อทางด้านการบัญชีและภาษีอากร และการให้บริการเป็นหน่วยตรวจสอบบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลหน่วยงานวิจัยเฉพาะทาง ในหลักสูตรต่อไปนี้ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

กลุ่มงานที่ 3 ศูนย์ที่ปรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Development and Consulting Center) มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การบริหารระบบคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ธุรกิจ และการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ สู่การเผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ให้กับผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ในประเด็นและหัวข้อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ดูแลหน่วยงานวิจัยเฉพาะทาง ในหลักสูตรต่อไปนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศทาง

กลุ่มงานที่ 4 ศูนย์ข้อมูลธุรกิจการเกษตรอีสาน (Northeastern Agriculture Business Data Center) มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจการเกษตร การกำหนดแนวทางและการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจการเกษตร การวิจัยธุรกิจการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการเกษตร การสร้างสรรค์นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางด้านธุรกิจเกษตร การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดเพื่อการส่งออกธุรกิจการเกษตร และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ สู่การเผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ให้กับผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ในประเด็นและหัวข้อทางด้านเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลหน่วยงานวิจัยเฉพาะทาง ในหลักสูตรต่อไปนี้ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

กลุ่มงานที่ 5 ศูนย์ศึกษาธุรกิจและเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic and Business Studies Center) มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถทางธุรกิจให้กับประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้านที่มีเขตชายแดนติดต่อกันกับประเทศไทย ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ ในประเด็นทางการค้า สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ตลอดจนเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้า การวิจัย การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษา รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ สู่การเผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย ให้กับผู้ประกอบการภูมิภาคอาเซียนและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ในประเด็นและหัวข้อทางด้านการค้าเสรีและการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลหน่วยงานวิจัยเฉพาะทาง ในหลักสูตรต่อไปนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

กลุ่มงานที่ 6 ศูนย์ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก (Public and Government Affairs Cooperation Center) มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ภาครัฐและเอกชน ในการบริการวิชาการ การวิจัย การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาทางวิชาการ หรือการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านงานวิจัย การผลิตผลงานวิชาการ สู่การเผยแพร่และการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบายให้กับผู้ประกอบการภาครัฐและเอกชน รวมถึงการให้บริการฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ในประเด็นและหัวข้องานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนงานวิจัยภายนอก

หลักสูตรการศึกษาแก้ไข

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอกทั้งสิ้น 9 หลักสูตร 22 สาขาวิชา ดังนี้

หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม[5]
สำนักวิชา/ภาควิชา/สาขาวิชา ระดับปริญญาบัณฑิต ระดับปริญญามหาบัณฑิต ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ภาควิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.)

 • สาขาการบัญชี

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาการบัญชี

ภาควิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

 • สาขาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาการจัดการตลาดสมัยใหม่

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการจัดการตลาดสมัยใหม่

ภาควิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)

 • สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
 • สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตซิตี้และนวัตกรรมดิจิทัล

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
 • สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

 • สาขาวิชาการธุรกิจดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)

 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัล

ภาควิชาบริหารการเงิน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการบริหารการเงิน

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ศ.ม.)

 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและนวัตกรรมธุรกิจ

หมายเหตุ

ทำเนียบคณบดีแก้ไข

รายนามคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ ตั้งแต่ก่อตั้งคณะจนถึงปัจจุบัน มีรายนามดังนี้

ทำเนียบคณบดีคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รายนามคณบดี วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ไม่มีการบันทึก พ.ศ. 2541 - 2545
2. ไม่มีการบันทึก พ.ศ. 2545 - 2547
3. นายมงคล ม่วงเขียว พ.ศ. 2547 - 2551[6]
4. รองศาสตราจารย์ ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ พ.ศ. 2551 - 2555[7] (วาระที่หนึ่ง)
พ.ศ. 2555 - 2559[8] (วาระที่สอง)
5. ผศ.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ พ.ศ. 2559 - 2563[9]
6. อ.ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน[10]

อ้างอิงแก้ไข

 1. "คณะบัญชีฯ มมส ชิวอันดับ 1 คณะ/สาขาที่มีผู้สมัครแอดมิชชั่นมากที่สุด (2 ปีซ้อน)". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2021-01-14. สืบค้นเมื่อ 2021-01-12.
 2. กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี : ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย คณะการบัญชีและการจัดการ พ.ศ.๒๕๔๑. สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2564.
 3. ประวัติคณะการบัญชีและการจัดการ
 4. กองแผนงาน : [รายงานข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560] สืบค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2564.
 5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, รายงานข้อมูลพื้นฐานประจำปี 2563 หน้า 136, 31 มีนาคม 2564
 6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2920/2547, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 7. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 3752/2551, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 8. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4059/2555, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 9. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 3388/2559, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.
 10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 2202/2563, สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2564.

แหล่งข้อมูลแก้ไข

เว็บไซต์หลักคณะ