ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758

ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758 ได้รับการลงมติผ่านเพื่อสนองต่อข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 1688 ซึ่งกำหนดให้การเปลี่ยนแปลงการเป็นผู้แทนของจีนในสหประชาชาติถูกตัดสินจากคะแนนเสียงข้างมากสองในสาม ข้อมติดังกล่าว ซึ่งผ่านเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2514 รับรองสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น "ผู้แทนชอบด้วยกฎหมายเพียงหนึ่งเดียวของจีนในสหประชาชาติ" และขับ "ผู้แทนของเจียง ไคเช็คจากที่ซึ่งพวกเขายึดครองอยู่โดยมิชอบในสหประชาชาติ"[1] ความเคลื่อนไหวนี้ยุติสมาชิกภาพเต็มของสาธารณรัฐจีนในสหประชาชาติและยังเป็นจุดข้อโต้เถียงว่าด้วยสถานภาพทางการเมืองของไต้หวัน

ข้อมติสมัชชาใหญ่
แห่งสหประชาชาติที่ 2758
ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758
วันที่25 ตุลาคม ค.ศ.1971
การประชุม
ครั้งที่
1,976
รหัสA/RES/2758(XXVI) (เอกสาร)
เรื่องฟื้นฟูสิทธิของสาธารณรัฐประชาชนจีนในสหประชาชาติ
สรุปการลงคะแนนเสียง
  • รับ 76 เสียง
  • ไม่รับ 35 เสียง
  • งดออกเสียง 17 เสียง
ผลยอมรับ

อ้างอิง

แก้