ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758

Small Flag of the United Nations ZP.svg
ข้อมติ
สมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติที่ 2758
วันที่: 25 ตุลาคม ค.ศ.1971
การประชุมครั้งที่: 1,976
รหัส: A/RES/2758(XXVI) (เอกสาร)

คะแนนเสียง: รับ: 76 

งดออกเสียง: 17  ไม่รับ: 35 

เรื่อง: ฟื้นฟูสิทธิของสาธารณรัฐประชาชนจีนในสหประชาชาติ
ผล: ยอมรับ

Resolution-2758.png
ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758

ข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 2758 ได้รับการลงมติผ่านเพื่อสนองต่อข้อมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่ 1688 ซึ่งกำหนดให้การเปลี่ยนแปลงการเป็นผู้แทนของจีนในสหประชาชาติถูกตัดสินจากคะแนนเสียงข้างมากสองในสาม ข้อมติดังกล่าว ซึ่งผ่านเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2514 รับรองสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น "ผู้แทนชอบด้วยกฎหมายเพียงหนึ่งเดียวของจีนในสหประชาชาติ" และขับ "ผู้แทนของเจียง ไคเช็คจากที่ซึ่งพวกเขายึดครองอยู่โดยมิชอบในสหประชาชาติ"[1] ความเคลื่อนไหวนี้ยุติสมาชิกภาพเต็มของสาธารณรัฐจีนในสหประชาชาติและยังเป็นจุดข้อโต้เถียงว่าด้วยสถานภาพทางการเมืองของไต้หวัน

อ้างอิงแก้ไข