ขุนหลวงพระยาไกรสี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ขุนหลวงพระยาไกรสี หรือ ขุนหลวงพระยาไกรสีห์ เป็นบรรดาศักดิ์ของข้าราชการผู้อยู่ในตำแหน่ง "ลูกขุน ณ ศาลหลวง" อาจหมายถึง