ขุนตาน

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ขุนตาล)

ขุนตาน หรือ ขุนตาล อาจหมายถึง

สำหรับการใช้ ขุนตาน/ขุนตาล ดูเพิ่มที่ ทิวเขาขุนตาน