กุฎาคาร แปลว่า เรือนยอด มีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี และสันสกฤตที่ตรงกันว่า กูฎาคาร หมายถึง อาคารหรือเรือนที่มีหลังคาเป็นยอดแหลม

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นตัวอย่างของกุฎาคารทรงปราสาท

คำจำกัดความเฉพาะแก้ไข

  • เป็นยอดที่ต่อจากหลังคา
  • เป็นของสูงเนื่องจากสร้างโดยพระบรมราชโองการ
  • เป็นของสูงเกี่ยวกับการเทิดทูนพุทธศาสนาหรือเทพเจ้า

ประเภทของกุฎาคารแก้ไข