กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (ประเทศไทย)

(เปลี่ยนทางจาก กีฬาเยาวชนแห่งชาติ)

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (อังกฤษ: Thailand National Youth Games) เป็นมหกรรมกีฬาเยาวชน และยุวชน ควบคุมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา จัดระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 มีการกำหนดอายุผู้เข้าแข่งขันให้มีอายุระหว่าง 14-18 ปี การแข่งขันจะมีขึ้นทุกปีซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของกีฬาแห่งชาติในปัจจุบัน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ
กีฬาแห่งชาติ กกท.svg
Flag of Thailand National Youth Games.jpg
ธงกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ก่อตั้งครั้งที่ 1 พ.ศ. 2528
นครราชสีมา
จัดขึ้นทุก1 ปี
ครั้งล่าสุดครั้งที่ 38 พ.ศ. 2566
นครสวรรค์
วัตถุประสงค์สร้างความแข็งแกร่งให้แก่วงการกีฬาของชาติ
สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร การกีฬาแห่งประเทศไทย เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าการกรุงเทพมหานคร ก้องศักด ยอดมณี
หมายเหตุแบ่งเป็นกีฬาแห่งชาติ, กีฬาเยาวชนแห่งชาติ, กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย, กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย

ในประวัติศาสตร์ของกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้ว 30 จังหวัด โดยมี 77 จังหวัดเข้าร่วม โดยกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด คือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จัดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติแก้ไข

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เยาวชนจึงควรได้รับการศึกษา อบรม และฝึกฝนให้เจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเยาวชนไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ซึ่งจะเป็นหนทางในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีความเพียบพร้อมทุกด้าน

จากการที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในเรื่องนี้อย่างแน่ชัด คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2527 เห็นชอบและอนุมัติให้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาของชาติให้ขยายไปทั่วประเทศ และเน้นถึงสุขภาพพลานามัย ปลูกฝังให้เยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย และที่สำคัญยิ่งเพื่อเป็นแผนรองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ทำให้เกิดนักกีฬาทีมชาติต่อไป

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (อ.ส.ก.ท.) ในขณะนั้น หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ปัจจุบันได้นำนโยบายและวัตถุประสงค์ดังกล่าวไปสู่การดำเนินงาน จึงได้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติขึ้นครั้งแรก ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2528 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2528 และได้จัดการแข่งขันติดต่อเรื่อยมาตามจังหวัดต่างๆ เป็นประจำทุกปีอื่นๆ

สัญลักษณ์แก้ไข

ไฟพระฤกษ์แก้ไข

ไฟพระฤกษ์ เป็นไฟที่อัญเชิญมาเพื่อประกอบพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติและจุดในกระถางคบเพลิงตลอดการแข่งขัน ไฟพระฤกษ์สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เริ่มมีครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องขอพระราชทานไฟพระฤกษ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำมา ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องทำหนังสือติดต่อไปยังสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลถึงกำหนดนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ให้คณะกรรมการเข้าเฝ้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจุดจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปีนั้นๆ ที่กรุงเทพมหานคร

โดยวิธีการจุดไฟพระฤกษ์นั้น สำนักพระราชวังจะนำพระแว่น “สุรยกานต์” ไปทอดไว้ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ละปี สำหรับพระราชพิธีจัดไฟขึ้นอยู่กับสถาวะอากาศ และเมื่อทรงประกอบพระราชพิธีจัดไฟเรียบร้อยแล้ว สำนักพระราชวังจะนำไฟพระฤกษ์ไปเก็บรักษาไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และจะเลี้ยงไว้สำหรับใช้ในปีนั้น จนกระทั่งถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ของปีนั้น ไฟพระฤกษ์ที่เลี้ยงไว้นี้จะใช้ในพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้งเชิญไปใช้ในการพระราชทานเพลิงศพบุคคลที่สมควรด้วย[1]

เพลงกีฬาแห่งชาติแก้ไข

เพลงกีฬาแห่งชาติ คือ เพลงวันแห่งชัยชนะ เป็นเพลงที่การกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองให้เป็นเพลงที่ใช้เชิญธงกีฬาแห่งชาติ และธงการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ รวมถึงใช้ในพิธีรับเหรียญรางวัลในกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคแก้ไข

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปัจจุบันกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือก เพื่อเลือกตัวแทนนักกีฬาของแต่ละจังหวัดให้เข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายในระดับประเทศในปีนั้นๆ โดยรอบคัดเลือกในระดับภาคนี้จะจัดแยกกันออกไปในแต่ละภาคแบ่งออกเป็น 5 ภาค คือ

ชื่อภาค จำนวนจังหวัด รายชื่อจังหวัด
ภาค 1 13 จังหวัด กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว

ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด และสมุทรสาคร

ภาค 2 14 จังหวัด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา

นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ภาค 3 20 จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร

อำนาจเจริญ มุกดาหาร กาฬสินธุ์ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม หนองคาย และบึงกาฬ

ภาค 4 14 จังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา กระบี่ ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง

สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ภาค 5 16 จังหวัด นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ แพร่

ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ พะเยา น่าน เชียงราย และแม่ฮ่องสอน

จังหวัดที่เข้าร่วมแข่งขันแก้ไข

ชื่อเขต จำนวนจังหวัด รายชื่อจังหวัด
เขต 1 9 จังหวัด ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง
เขต 2 8 จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว
เขต 3 8 จังหวัด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี
เขต 4 12 จังหวัด กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี
เขต 5 8 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน
เขต 6 9 จังหวัด กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี
เขต 7 8 จังหวัด กาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี
เขต 8 7 จังหวัด กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฎร์ธานี
เขต 9 7 จังหวัด ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล
เขต 10 1 จังหวัด กรุงเทพมหานคร

จังหวัดเจ้าภาพแก้ไข

จังหวัดเจ้าภาพของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2561)
ครั้งที่ ปี (พ.ศ.) จังหวัดเจ้าภาพ เริ่มเมื่อวันที่ สิ้นสุดเมื่อวันที่ เขต
ที่เข้าร่วม
นักกีฬาที่เข้าร่วม ชนิดกีฬา รายการ เจ้าเหรียญทอง Ref.
ชาย หญิง รวม เขต เหรียญทอง
1 2528 นครราชสีมา 26 เมษายน 2 พฤษภาคม 10 856 467 1,323 7 75 เขต 10 13 [2]
2 2529 นครศรีธรรมราช 18 มิถุนายน 24 มิถุนายน 10 982 566 1,548 10 96 เขต 10 39 [3]
3 2530 สุรินทร์ 19 มีนาคม 25 มีนาคม 10 990 585 1,575 10 96 เขต 3 31 [4]
4 2531 เชียงราย 6 พฤษภาคม 12 พฤษภาคม 10 1,574 10 95 เขต 10 25 [5]
5 2532 ราชบุรี 4 พฤษภาคม 10 พฤษภาคม 10 1,027 625 1,652 10 101 เขต 10 26 [6]
6 2533 ภูเก็ต 25 มีนาคม 31 มีนาคม 10 1,136 619 1,755 13 140 เขต 10 30 [7]
7 2534 ตรัง 18 มกราคม 24 มกราคม 10 1,197 683 2,438 13 155 เขต 10 36 [8]
8 2535 ศรีสะเกษ 26 มีนาคม 1 เมษายน 10 1,233 731 1,964 13 178 เขต 3 43 [9]
9 2536 จันทบุรี 22 มีนาคม 29 มีนาคม 10 1,249 743 1,992 13 184 เขต 7 38 [10]
10 2537 พิษณุโลก 21 มีนาคม 28 มีนาคม 10 1,230 727 1,957 13 187 เขต 7 35 [11]
11 2538 สงขลา 21 มีนาคม 28 มีนาคม 10 1,334 829 2,163 14 210 เขต 10 55 [12]
12 2539 กำแพงเพชร 19 พฤษภาคม 26 พฤษภาคม 10 1,326 890 2,216 14 210 เขต 10 46 [13]
13 2540 สุราษฎร์ธานี 8 มิถุนายน 15 มิถุนายน 10 1,449 910 2,359 15 216 เขต 10 50 [14]
14 2541 อุดรธานี 19 มีนาคม 26 มีนาคม 10 1,569 977 2,546 17 221 เขต 10 46 [15]
15 2542 ยะลา 19 มิถุนายน 25 มิถุนายน 10 1,619 945 2,564 17 230 เขต 10 65 [16]
16 2543 สุรินทร์ 19 มีนาคม 25 มีนาคม 10 1,868 1,104 2,972 18 237 เขต 10 73 [17]
17 2544 แพร่ 24 มีนาคม 31 มีนาคม 10 1,912 1,164 3,076 21 242 เขต 10 58 [18]
18 2545 พังงา 24 มีนาคม 31 มีนาคม 10 2,077 1,294 3,371 22 260 เขต 10 68 [19]
ครั้งที่ ปี (พ.ศ.) จังหวัดเจ้าภาพ เริ่มเมื่อวันที่ สิ้นสุดเมื่อวันที่ จังหวัด
ที่เข้าร่วม
นักกีฬาที่เข้าร่วม ชนิดกีฬา รายการ เจ้าเหรียญทอง Ref.
ชาย หญิง รวม จังหวัด เหรียญทอง
19 2546 เพชรบุรี 19 มีนาคม 29 มีนาคม 76 2,631 1,802 4,433 24 300 กรุงเทพมหานคร 65 [20]
20 2547 สุโขทัย 20 มีนาคม 31 มีนาคม 76 3,147 2,331 5,478 24 324 กรุงเทพมหานคร 94 [21]
21 2548 ชัยภูมิ 20 มีนาคม 31 มีนาคม 76 3,633 2,541 6,174 27 335 กรุงเทพมหานคร 109 [22]
22 2549 ลำปาง 18 มีนาคม 31 มีนาคม 76 6,869 27 335 กรุงเทพมหานคร 93 [23]
23 2550 สุราษฎร์ธานี 20 มกราคม 30 มกราคม 76 7,492 28 379 กรุงเทพมหานคร 89 [24]
24 2551 อุบลราชธานี 19 มีนาคม 29 มีนาคม 76 4,115 3,265 7,380 28 413 กรุงเทพมหานคร 93 [25]
25 2552 กาญจนบุรี 15 มีนาคม 26 มีนาคม 76 4,572 3,665 8,237 31 461 กรุงเทพมหานคร 93 [26]
26 2553 เพชรบูรณ์ 15 มีนาคม 26 มีนาคม 76 5,071 4,079 9,150 32 478 กรุงเทพมหานคร 94 [27]
27 2554 อุตรดิตถ์ 20 มีนาคม 31 มีนาคม 76 5,373 4,738 10,111 38 512 กรุงเทพมหานคร 102 [28]
28 2555 ภูเก็ต 26 พฤษภาคม 5 มิถุนายน 77 5,109 4,270 9,379 40 535 กรุงเทพมหานคร 102 [29]
29 2556 มหาสารคาม 18 มีนาคม 29 มีนาคม 77 9,258 36 515 กรุงเทพมหานคร 94 [30]
30 2557 ศรีสะเกษ 12 มีนาคม 23 มีนาคม 77 10,724 38 564 กรุงเทพมหานคร 106 [31]
31 2558 จันทบุรี 16 มีนาคม 27 มีนาคม 77 5,914 5,218 11,132 43 611 กรุงเทพมหานคร 122 [32]
32 2559 สุพรรณบุรี 9 มีนาคม 19 มีนาคม 77 5,712 5,135 10,847 45 660 กรุงเทพมหานคร 124 [33]
33 2560 ชุมพรระนอง 16 มีนาคม 26 มีนาคม 77 46 706 กรุงเทพมหานคร 122
34 2561 น่าน 19 มีนาคม 29 มีนาคม 77 701 กรุงเทพมหานคร 125
35 2562 บุรีรัมย์ 10 พฤษภาคม 20 พฤษภาคม 77 728 กรุงเทพมหานคร 143
36 2564 ตราด ยกเลิกการแข่งขัน
37 2565 พัทลุง 29 กรกฎาคม 10 สิงหาคม 77 752 กรุงเทพมหานคร 131
38 2566 นครสวรรค์ 25 มีนาคม 3 เมษายน 77 16,346 46 751 กรุงเทพมหานคร 144 [34]
39 2567 ราชบุรี การแข่งขันในอนาคต
40 2568 ชลบุรี การแข่งขันในอนาคต
41 2569 สุราษฎร์ธานี การแข่งขันในอนาคต

สรุปจังหวัดเจ้าภาพแก้ไข

จังหวัดที่เคยเป็นเจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2561)
จังหวัด ภาค เขต ครั้ง ปี
สุรินทร์ ภาค 3 (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เขต 3 2 2530, 2543
สุราษฎร์ธานี ภาค 4 (ใต้) เขต 8 2 2540, 2550
ภูเก็ต ภาค 4 (ใต้) เขต 8 2 2533, 2555
ศรีสะเกษ ภาค 3 (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เขต 3 2 2535, 2557
จันทบุรี ภาค 1 (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ ตะวันออก) เขต 2 2 2536, 2558
นครราชสีมา ภาค 3 (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เขต 3 1 2528
นครศรีธรรมราช ภาค 4 (ใต้) เขต 8 1 2529
เชียงราย ภาค 5 (เหนือ) เขต 5 1 2531
ราชบุรี ภาค 2 (กลาง และ ตะวันตก) เขต 7 1 2532
ตรัง ภาค 4 (ใต้) เขต 9 1 2534
พิษณุโลก ภาค 5 (เหนือ) เขต 6 1 2537
สงขลา ภาค 4 (ใต้) เขต 9 1 2538
กำแพงเพชร ภาค 5 (เหนือ) เขต 6 1 2539
อุดรธานี ภาค 3 (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เขต 4 1 2541
ยะลา ภาค 4 (ใต้) เขต 9 1 2542
แพร่ ภาค 5 (เหนือ) เขต 5 1 2544
พังงา ภาค 4 (ใต้) เขต 8 1 2545
เพชรบุรี ภาค 2 (กลาง และ ตะวันตก) เขต 7 1 2546
สุโขทัย ภาค 5 (เหนือ) เขต 6 1 2547
ชัยภูมิ ภาค 3 (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เขต 3 1 2548
ลำปาง ภาค 5 (เหนือ) เขต 5 1 2549
อุบลราชธานี ภาค 3 (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เขต 3 1 2551
กาญจนบุรี ภาค 2 (กลาง และ ตะวันตก) เขต 7 1 2552
เพชรบูรณ์ ภาค 5 (เหนือ) เขต 6 1 2553
อุตรดิตถ์ ภาค 5 (เหนือ) เขต 6 1 2554
มหาสารคาม ภาค 3 (ตะวันออกเฉียงเหนือ) เขต 4 1 2556
สุพรรณบุรี ภาค 2 (กลาง และ ตะวันตก) เขต 7 1 2559
ชุมพร ภาค 4 (ใต้) เขต 8 1 2560
ระนอง ภาค 4 (ใต้) เขต 8 1 2560
น่าน ภาค 5 (เหนือ) เขต 5 1 2561

กีฬาที่จัดแข่งขันแก้ไข

โดยครั้งล่าสุด คือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปีพ.ศ. 2560 ได้จัดการแข่งขันทั้งหมด 46 ชนิดกีฬา แบ่งเป็นกีฬาในโอลิมปิกทั้งหมด 25 กีฬา, กีฬาฤดูหนาวทั้งหมด 1 กีฬา และกีฬาชนิดอื่นๆที่เคยจัดในกีฬาระดับนานาชาติ และกีฬาอนุรักษ์ ทั้งหมด 20 กีฬา ดังนี้

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://siamsilkroad.blogspot.com/2012/12/blog-post_12.html
 2. "นครราชสีมา 2528". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 3. "นครศรีธรรมราช 2529". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 4. "สุรินทร์ 2530". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-28. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 5. "เชียงราย 2531". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 6. "ราชบุรี 2532". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-28. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 7. "ภูเก็ต 2533". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 8. "ตรัง 2534". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 9. "ศรีสะเกษ 2535". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 10. "จันทบุรี 2536". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 11. "พิษณุโลก 2537". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 12. "สงขลา 2538". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 13. "กำแพงเพชร 2539". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 14. "สุราษฎร์ธานี 2540". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-28. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 15. "อุดรธานี 2541". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-28. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 16. "ยะลา 2542". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 17. "สุรินทร์ 2543". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 18. "แพร่ 2544". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 19. "พังงา 2545". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 20. "เพชรบุรี 2546". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 21. "สุโขทัย 2547". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-28. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 22. "ชัยภูมิ 2548". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-28. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 23. "ลำปาง 2549". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-27.
 24. "สุราษฎร์ธานี 2550". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-27.
 25. "อุบลราชธานี 2551". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-28. สืบค้นเมื่อ 2017-03-27.
 26. "กาญจนบุรี 2552". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-27.
 27. "เพชรบูรณ์ 2553". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-27.
 28. "อุตรดิตถ์ 2554". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-28. สืบค้นเมื่อ 2017-03-27.
 29. "ภูเก็ต 2555". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-26.
 30. "มหาสารคาม 2556". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-27.
 31. "ศรีสะเกษ 2557". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-28. สืบค้นเมื่อ 2017-03-27.
 32. "จันทบุรี 2558". การกีฬาแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-02-27. สืบค้นเมื่อ 2017-03-27.
 33. "สุพรรณบุรี 2559". การกีฬาแห่งประเทศไทย.[ลิงก์เสีย]
 34. "นครสวรรค์เกมส์ 2566". การกีฬาแห่งประเทศไทย. สืบค้นเมื่อ 2023-04-05.