กีฬาฟุตบอลในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

"ฟุตบอล"ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

 • มีการชิงชัย 2 เหรียญทอง
  • ทีมชาย แข่งขัน 12 ทีม คือ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี ชุมพร เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา นนทบุรี บุรีรัมย์ ปัตตานี ภูเก็ต ราชบุรี
  • ทีมหญิง แข่งขัน 10 ทีม คือ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ลำปาง ศรีสะเกษ อ่างทอง


 • เริ่มแข่งขันวันที่ 7-18 ธันวาคม 2555
 • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน
  • สนามฟุตบอล1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
  • สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • สนามฟุตบอล2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  • สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สรุปเหรียญรางวัล ฟุตบอลแก้ไข

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 ชลบุรี 2 0 0 2
2 กรุงเทพมหานคร 0 1 0 1
จันทบุรี 0 1 0 1
4 นนทบุรี 0 0 1 1
บุรีรัมย์ 0 0 1 1
ภูเก็ต 0 0 1 1
ศรีสะเกษ 0 0 1 1
รวม 2 2 4 8


สรุปผลการแข่งขันแก้ไข

Event เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย ชลบุรี
จรัญ  มังสา
ชาญชัย  ใจซื่อ
เทวัญ  รุ่งสะอาด
ประทีป  ปั่นเจรการ
ปรีชา  โกปาก
พลเทพ  มั่งแฟง
ไพศาล  เภสัชมาลา
ภิเศก  ผมเพ็ชร
วีระชัย  ศรีจันทร์
สกล  ไทยสูงเนิน
อรรถพล  หริ่มปราณี
อัศดง  บุญมี
จันทบุรี
กฤษณะ  แสงอรุณ
จักริน  สายชู
จักรี  ปันคำ
จินดา  กาบทองปินแก้ว
ชิณวัฒน์  พันธุ์เรือง
นที  กองจินดา
นำพล  ประถม
บัณฑิต  นนทศรี
ปณิธาน  นิกรณ์
วิทยา  วิเศษสิงห์
วุฒิชัย  นุ่มก่วน
สมชาย  ดีประวัติ
อานนท์  ดุกสี
ภูเก็ต
กรวิทย์  จำปาดะ
กิตติศักดิ์  บัวทอง
คล่องศักดิ์  การอำมร
ปองพล  หลักบ้าน
ปิยะพงศ์  วิจิตร
พงศธร  สันตะพันธ์
พูนศักดิ์  คงชนะ
มะกัน  ทองแดง
เรวัติ  เตียงน้อย
วิษณุ  ขวดแก้ว
วิษณุ  อาจหาญ
วิษุวัติ  แซ่ลื้อ
สมศักดิ์  ปาละมาณ
สุชาติ  แซ่อั๋ง
สุดใจ  แสนสุข
สุนันท์  แซ่เตียว
สุวันชัย  สองแก้ว
อิสระพงศ์  อังศิริกุล
นนทบุรี
จตุรงค์  อัศวสันทัด
จารุวัฒน์  สุริหาร
ธนศาส  พรหมเหมือง
ปริญญา  ขามะวัน
พีรณัฐ  การิก
ภาสกร  วงศ์สาม
วัชรินทร์  ไชยศรีฮาด
วิชาญ  มั่นเมือง
วีรชน  สายอะโณ
ศราวุฒิ  เจริญรูป
ศุภเสกร์  ชัยเจริญ
สุทธิพงค์  บุญสวยขวัญ
สุทัศน์  เกิดปรี
อนุชา  ฤทธิ์กิ่ง
อรรถพล  คำมะยอม
อาทิตย์  จิตรจันทึก
อิสระ  รุ่งเรือง
ทีมหญิง ชลบุรี
กรวีร์ภรณ์  หลาวเหล็ก
จิรารัตน์  ทวีกิจ
ชลกร  แซ่ตั้ง
ณัฐฐา  ถาวร
นิภาวรรณ  ปัญโญสุข
ปราณี  ขอเป็นไทย
ปรียานุช  ชาติโสม
ปัทมา  สีระสา
พัชริญา  อ่อนบัวขาว
วันวิสา  กิตติชาติเมธี
วันวิสาข์  วันเจียม
ศิราวรรณ  อินต๊ะมี
สมลักษณ์  มั่งมั่น
สุภิญญา  ไชยรักษ์
อมรรัตน์  จอมภา
อลิษา  รักพินิจ
อังคณา  แสนบุญเรือง
อัจจิมา  ทูลฉลอง
กรุงเทพมหานคร
กนกวรรณ  สมนึกตน
กมลรัตน์  ทะประสิทธิ์จิตต์
กาญจนา สังข์เงิน
ณัฐณิชา  สุระมณี
ตรีรัชฎา  บุญปลอด
ติยาพร  ธรรมสนิท
ธัญญาภรณ์  คล้ายขำ
เบญจมาศ  รักท้วม
ภาวิณี  บุญกระจ่าง
มนัฐนันท์  มาคล้าย
วารี  แซ่ภู
ศิริพร  แสงเรือนแก้ว
สิริภา  เขียวอุ่น
สุดารัตน์  สำเภาทอง
สุภาพร  บัวแย้ม
เอมวิกา  ยวงดี
บุรีรัมย์
กรรณิการ์  บุญมา
กัลยาณี  ชัยสุวรรณ์
จุรีพร  ดวงภักดี
นันทนา  รุ่งเรือง
นิสา  ร่มเย็น
พเยาว์  ควรคนึง
ลักขณา  บวรชาติ
วรรณภา  ต้นกระโทก
วราภรณ์  ชาติรัมย์
วันวิสาข์  ศรีผดุง
วิมลศิริ  อุ้มดีไว
ศยามล  พรมศรี
ศิริวรรณ  ชีช้าง
สกุลรัตน์  สีบุญเรือง
สุนิสา  ปะรีรัมย์
อนงค์  สีทน
อรทัย  อารีวงษ์
อรุณรัตน์  ตั้งไว้รัมย์
ศรีสะเกษ
กาญจนา  แขมคำ
จันทิมา  คุณพิพัฒน์
ฐิตาพร  บุญยง
ดวงเพ็ญ  จันทร์เสนา
ปนัดดา  ศรีเสริม
ปริญญาพร  เพ็ชรรัตน์
ปิญารัตน์  เลิศล้น
พรรณราย  ประวัติพงษ์
พรสวรรค์  ห่อไธสง
มุทิตา  เสนคราม
วรรณา  ศรีมาศ
สายลม  พิทยานุกูลทรัพย์
สินิทธา  แหวนเงิน
สุดารัตน์  ชูชื่น
แหวน  พิมพ์ดี
อนุจิตา  ศรีมาศ
อรพินท์  แหวนเงิน
อรอุมา  ดำครอง

ผลการแข่งขัน ทีมชายแก้ไข

สาย 1แก้ไข

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ในเวลา90นาที ลูกจุดโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 จันทบุรี 2 2 0 6 1 +5 0 0 0 6
2 ราชบุรี 2 1 1 4 4 0 0 0 0 3
3 นครราชสีมา 2 0 2 1 6 -5 0 0 0 0

7 ธันวาคม 2555
13.00 น.
ราชบุรี 3 - 1 นครราชสีมา สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ไวยวุฒิ ทองลิ่ง  39'
เอกพจน์ ไทยศรี  56'
ชาคริต สวนผึ้ง   80'
ศรันย์ เทพสวัสดิ์   79'
สายชล เมยขุนทด  35'


9 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ราชบุรี 1 - 3 จันทบุรี สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ชาคริต สวนผึ้ง   75'
ไวยวุฒิ ทองลิ่ง 89'
อนุสรณ์ พรมประสิทธิ์  18'
เอกพจน์ ไทยศรี  35'
ชาคริต สวนผึ้ง  67'
ฤทธิไกร นิสัยตรง  90'+
อานนท์ ดุกสี  12'
ปณิธาน นิกรณ์  87'
ทรงกรด พรรณมณีลักษณ์  90'+


11 ธันวาคม 2555
13.00 น.
นครราชสีมา 0 - 3 จันทบุรี สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ประวิทย์ เวชยันต์  14'
อดิเทพ สุริโย  18'
กฤษณนน ศรีสุวรรณ  28'
โยธิน นวดข้าว   90'+
อดิศร พานิชนอก  15'   58'
อานนท์ ดุกสี  26'
กฤษณะ แสงอรุณ  87'  88'
วุฒิชัย นุ่มก่วน  12'
อานนท์ ดุกสี  19'
สาย 2แก้ไข

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ในเวลา90นาที ลูกจุดโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 ชลบุรี 2 2 0 4 2 +2 0 0 0 6
2 เชียงใหม่ 2 1 1 3 3 0 0 0 0 3
3 ตาก 2 0 2 2 4 -2 0 0 0 0

7 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ตาก 1 - 2 เชียงใหม่ สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ชัชวาล แก้วกันยา  67'
วาทิช อนันจิตติภัทร  83'
ไกรเพชร ศรีธรรม   35'
ณัฐสิทธิ์ ขจิตธนากรเจริญ  85'
สุรชัย มาเยอะ  17'
ธีระชัย ท่าพิมาย  22'


9 ธันวาคม 2555
13.00 น.
เชียงใหม่ 1 - 2 ชลบุรี สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ไกรเพชร ศรีธรรม   86'
สุรชัย มาเยอะ  16'
กเรนทร์ หลงพงษ์  32'
อรรถพล ปามา  79'
ปรีชา โกปาก  34'
อัศดง บุญมี  45'
ชุมพล เกตานนท์   16'
จรัญ มังสา  48'
ไพศาล เภสัชมาลา  90'


11 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ตาก 1 - 2 ชลบุรี สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ธนาณัติ แสนโท  24'
ธนาณัติ แสนโท   42'
เฉลิมพงษ์ คูณพูล  77'
วาทิช อนันจิตติภัทร  84'
ชุมพล เกตานนท์  36',  59'
สาย 3แก้ไข

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ในเวลา90นาที ลูกจุดโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 ภูเก็ต 2 2 0 2 0 +2 4 2 +2 6
2 กรุงเทพมหานคร 2 1 1 1 1 0 7 8 -1 3
3 บุรีรัมย์ 2 0 2 1 3 -2 4 5 -1 0

8 ธันวาคม 2555
13.00 น.
กรุงเทพมหานคร 0 - 0 ภูเก็ต สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เฉลิมชัย เทียนแก้ว  34'
สรวิศ พวงไทยสงค์  57'
วิสุทธิ์ วงคะสุ่ม  85'
พงศธร สันตะพันธ์  6'
วิษณุ ขวดแก้ว  62'   83'
  การยิงลูกโทษ  
สรวิศ พวงไทยสงค์  
วิสุทธิ์ วงคะสุ่ม  
2 – 4   กรวิทย์ จำปาดะ
  สมศักดิ์ ปาละมาณ
  วิษณุ อาจหาญ
  มะกัน ทองแดง


10 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ภูเก็ต 2 - 0 บุรีรัมย์ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กิตติศักดิ์ บัวทอง  53'
คล่องศักดิ์ การอำมร  72'
พงศธร สันตะพันธ์   6'
สมศักดิ์ ปาละมาณ  9'
วิษุวัติ แซ่ลื้อ  64'
เมธา ยอดชะรูด  54'
อภิเชษฐ์ นิพิมาย  67'


12 ธันวาคม 2555
13.00 น.
กรุงเทพมหานคร 1 - 1 บุรีรัมย์ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เฉลิมชัย เทียนแก้ว   32'
นัฐพล แซมทอง  22'
ประสิทธิ์ ตูบไธสง  53'
ธนากร นิยมวัน  17'
กลยุทธ ประวัติเลิศรักษ์   61'
อภิเชษฐ์ นิพิมาย  64'
  การยิงลูกโทษ  
วิสุทธิ์ วงคะสุ่ม 
ภูวรักษ์ บุญมีผล 
ประสิทธิ์ ตูบไธสง 
ไอศูรย์ แสนวงษ์ 
จักรินทร์ อินทจักร์ 
5 – 4   ธรรมรัตน์ สังอยู่สุข
  ธนากร นิยมวัน
  อมเรศ อมรเลิศศักดิ์
  ไทวกฤต เมืองแสนสาย 4แก้ไข

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ในเวลา90นาที ลูกจุดโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 นนทบุรี 2 2 0 6 1 +5 0 0 0 6
2 ชุมพร 2 1 1 1 4 -3 9 8 +1 3
3 ปัตตานี 2 0 2 2 4 -2 8 9 -1 0

8 ธันวาคม 2555
15.20 น.
นนทบุรี 3 - 0 ชุมพร สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปริญญา ขามะวัน  42'
สุทัศน์ เกิดปรี  80'
อนุชา ฤทธิ์กิ่ง  93'
ศราวุฒิ เจริญรูป   25'
อรรถพล คำมะยอม  35'
อาทิตย์ จิตรจันทึก  71'
ณัฐพงษ์ เสนามี  32'
อานนท์ มหัทธนาภรณ์   57'


10 ธันวาคม 2555
13.00 น.
นนทบุรี 3 - 1 ปัตตานี สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สุทัศน์ เกิดปรี  14'  20'
พีรณัฐ การิก   90'
อนุชา ฤทธิ์กิ่ง  37'
วสันต์ ทับทอง  68'
ณัฐพงษ์ เสนามี  32'
ปริญญา สวามิภักดิ์   12'
ซามัน อุเซ็ง   16'
อิบรอเฮง ดอเฮง  34'
สมเกียรติ วรรณกลัด  48'
อิบรอเฮง ยือลาแป  12'   53'


12 ธันวาคม 2555
15.20 น.
ชุมพร 1 - 1 ปัตตานี สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ณัฐพงษ์ เสนามี  45'
จารุพันธุ์ ชุมพงษ์  28'
น๊อต เรืองธารา  43'
ศักรินทร์ อนันตทรัพย์  47'
ศุภชัย สุขสวัสดิ์  51'
วสันต์ ทับทอง  13'
วสันต์ ทับทอง  34'
นายาฮูดีน อีแต  58'
แวสะกรี แวดอเล๊าะ  90'
  การยิงลูกโทษ  
ณัฐพงษ์ เสนามี 
ณัฐพงษ์ เสนามี  
น๊อต เรืองธารา  
ศุภชัย สุขสวัสดิ์  
ศักรินทร์ อนันตทรัพย์  
ภาณุวัฒน์ ชุมพงษ์  
นันทวุฒิ หัสชสิน  
จารุพันธุ์ ชุมพงษ์  
ไกรสร กาญจนรัตน์  
10 – 9   สมเกียรติ วรรณกลัด
  อัฐพนธิ์ คงสำเร็จ
  อามีน เสดี
  อารีฟ นิเต็ม
  อิบรอเฮง ดอเฮง
  อิสลัส หลีกันชะ
  ดิษวัชร ลอแต
  ซามัน อุเซ็ง
รอบก่อนรองชนะเลิศ-ชิงชนะเลิศแก้ไข

  รอบก่อนรองชนะเลิศ รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
 จันทบุรี 2  
 เชียงใหม่ 0      จันทบุรี 0(4)  
 ภูเก็ต 1      ภูเก็ต 0(2)  
 ชุมพร 0        จันทบุรี 0
 ราชบุรี 2        ชลบุรี 1
 ชลบุรี 3      ชลบุรี 0(3)
 นนทบุรี 1(3)      กรุงเทพมหานคร 0(1)    
 กรุงเทพมหานคร 1(1)  

รอบก่อนรองชนะเลิศแก้ไข

14 ธันวาคม 2555
13.00 น.
จันทบุรี 2 - 0 เชียงใหม่ สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
อานนท์ ดุกสี  18'
ทรงกรด พรรณมณีลักษณ์  64'
นำพล ประถม   41'
วิทยา วิเศษสิงห์  45'
ธีระชัย ท่าพิมาย   31'
อภิชัย กันทะพรม  63'
อนุชิต คำอินต๊ะ  76'
นวพล โปธาชาติ  90'
อานันท์ กันทาสม  54'   79'


14 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ราชบุรี 2 - 3 ชลบุรี สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
อนุสรณ์ พรมประสิทธิ์  25'
ชาคริต สวนผึ้ง  28'
ฤทธิไกร นิสัยตรง   18'
เอกพจน์ ไทยศรี   51'
ทวีทรัพย์ อินทรศรี   90'
ปรีชา โกปาก  7'
อัศดง บุญมี  19'
วีรยุทธ เทียนขุนทด  77'
จักรินทร์ เย็นอยู่   49'
เทวัญ รุ่งสะอาด   68'
วีรยุทธ เทียนขุนทด   74'
อัศดง บุญมี   85'


15 ธันวาคม 2555
13.00 น.
ภูเก็ต 1 - 0 ชุมพร สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สุนันท์ แซ่เตียว  7'
สุนันท์ แซ่เตียว   87'
จารุพันธุ์ ชุมพงษ์   28'
ศิริวัฒน์ ส่งศรี   31'
ศุภชัย บูรณากูล   41'
น๊อต เรืองธารา   90'


15 ธันวาคม 2555
15.00 น.
นนทบุรี 1 - 1 กรุงเทพมหานคร สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ศราวุฒิ เจริญรูป   13'
อิสระ รุ่งเรือง   11'
วีรชน สายอะโณ  90'
วิชาญ มั่นเมือง  90'
วิทยา ชื่นดอนกลอย 54'
วิสุทธิ์ วงคะสุ่ม  71'
พิษณุ ทาติด   59'
  การยิงลูกโทษ  
ธนศาส พรหมเหมือง 
อาทิตย์ จิตรจันทึก  
สุทัศน์ เกิดปรี  
3 – 1   วิสุทธิ์ วงคะสุ่มรอบรองชนะเลิศแก้ไข

16 ธันวาคม 2555
13.00 น.
จันทบุรี 0 - 0 ภูเก็ต สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ทรงกรด พรรณมณีลักษณ์   11'
เอกลักษณ์ ศรีสุข  41'   69'
พงศธร สันตะพันธ์   19'
เรวัติ เตียงน้อย   71'
  การยิงลูกโทษ  
ปณิธาน นิกรณ์ 
นที กองจินดา  
ทรงกรด พรรณมณีลักษณ์  
จักรี ปันคำ 
4 – 2   มะกัน ทองแดง
  ปิยะพงศ์ วิจิตร


16 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ชลบุรี 0 - 0 นนทบุรี สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จักรินทร์ เย็นอยู่   27'
มงคล มาลัยวงศ์   50'
ชุมพล เกตานนท์  60'
ประทีป ปั่นเจรการ  64'
จารุวัฒน์ สุริหาร   5'
  การยิงลูกโทษ  
วีรยุทธ เทียนขุนทด 
มงคล มาลัยวงศ์  
ประทีป ปั่นเจรการ  
3 – 1   จารุวัฒน์ สุริหารรอบชิงชนะเลิศแก้ไข

18 ธันวาคม 2555
15.00 น.
จันทบุรี 0 - 1 ชลบุรี สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
ประทีป ปั่นเจรการ  13'
วีระชัย ศรีจันทร์   15'
พลเทพ มั่งแฟง  38'


ผลการแข่งขัน ทีมหญิงแก้ไข

สาย Aแก้ไข

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ในเวลา90นาที ลูกจุดโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 กรุงเทพมหานคร 4 4 0 13 1 +12 4 3 +1 12
2 ชลบุรี 4 3 1 7 1 +6 6 5 +1 9
3 ขอนแก่น 4 2 2 16 1 +15 1 3 -2 6
4 อ่างทอง 4 1 3 9 22 -13 0 0 0 3
5 ลำปาง 4 0 4 2 22 -20 0 0 0 0

7 ธันวาคม 2555
13.00 น.
กรุงเทพมหานคร 1 - 0 ขอนแก่น สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
กนกวรรณ สมนึกตน   13'
พิศยาภรณ์ โมกไธสง  
ศิรินภารัตน์ นามลาย  
บังอร ตนพิมาย  
สุภาภรณ์ แก้วแบน  


7 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ลำปาง 0 - 3 ชลบุรี สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
อัจจิมา ทูลฉลอง   15'
วันวิสาข์ วันเจียม   77'
สุภิญญา ไชยรักษ์   78'


8 ธันวาคม 2555
13.00 น.
ขอนแก่น 8 - 0 ลำปาง สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
วรวรรณ รุจิตร   1'   14'
บังอร ตนพิมาย   6'   40'
ธนากร จันทะวัน   33'   71'
อรทัย บัวภาศรี   75'
ศิรินภารัตน์ นามลาย   49'


8 ธันวาคม 2555
15.00 น.
อ่างทอง 1 - 8 กรุงเทพมหานคร สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
วรรณิภา ทองทิพย์   56' กาญจนา สังข์เงิน   4'   73'
สุดารัตน์ สำเภาทอง   11'
ติยาพร ธรรมสนิท   38'   41'
ศันสนีย์ อุดมฤทธิ์   55'
ภาวิณี บุญกระจ่าง   81'   90'


10 ธันวาคม 2555
13.00 น.
ชลบุรี 4 - 1 อ่างทอง สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
วันวิสาข์ วันเจียม   29'   54'   56'
สุภิญญา ไชยรักษ์   51'
บุญรักษ์ จูมี   4'


10 ธันวาคม 2555
15.00 น.
กรุงเทพมหานคร 4 - 0 ลำปาง สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ตรีรัชฎา บุญปลอด   36'
กาญจนา สังข์เงิน   89'   90'+
สุภาพร บัวแย้ม   90'


12 ธันวาคม 2555
13.00 น.
ชลบุรี 0 - 0 กรุงเทพมหานคร สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  การยิงลูกโทษ  
ศิราวรรณ อินต๊ะมี  
ปรียานุช ชาติโสม  
อลิษา รักพินิจ  
3 – 4   กาญจนา สังข์เงิน
  ศิริพร แสงเรือนแก้ว
  สุภาพร บัวแย้ม
  ติยาพร ธรรมสนิท


12 ธันวาคม 2555
15.00 น.
อ่างทอง 0 - 8 ขอนแก่น สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ธนากร จันทะวัน   20'   50'   78'
จิระภา วิวาสุขุ   55'
จิราภรณ์ มงคลดี   70'   72'   75'
อรทัย บัวภาศรี   85'
จิราภรณ์ มงคลดี   50'


14 ธันวาคม 2555
13.00 น.
ลำปาง 2 - 7 อ่างทอง สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จตุพร จอมขันเงิน   27'
ทศพร จินาวงศ์   40'
ญญา มันเทศสวรรค์   15'
บุญรักษ์ จูมี   13'   18'   78'
วรรณิภา ทองทิพย์   42'
ปิยาภรณ์ วรรณขันธ์   44'
หทัยรัตน์ ขนิษฐา   81'   90'


14 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ขอนแก่น 0 - 0 ชลบุรี สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
  การยิงลูกโทษ  
สุภาภรณ์ แก้วแบน   1 – 3   ศิราวรรณ อินต๊ะมี
  อลิษา รักพินิจ
  สุภิญญา ไชยรักษ์สาย Bแก้ไข

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ในเวลา90นาที ลูกจุดโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 ศรีสะเกษ 4 3 1 5 4 +1 4 2 +2 9
2 บุรีรัมย์ 4 3 1 5 2 +3 0 0 0 9
3 นครสวรรค์ 4 3 1 9 6 +3 5 4 +1 9
4 เชียงใหม่ 4 1 3 4 8 -4 0 0 0 3
5 นครศรีธรรมราช 4 0 4 6 9 -3 6 9 -3 0

7 ธันวาคม 2555
15.00 น.
นครสวรรค์ 2 - 2 นครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พัสฐ์นันทร์ ทองอิ่ม  
แสงรวี มีขำ  
ขนิษฐา ลูกเมือง   
  การยิงลูกโทษ  
วริษา โรจน์ฤทธิไกร  
พัสฐ์นันทร์ ทองอิ่ม  
นันทิรัตน์ สุทธิสนธ์  
แสงรวี มีขำ  
เกษราภรณ์ บุญยืน  
5 – 4   โศจิรัตน์ ประดิษฐษร
  สุดารัตน์ มังคละเสถียร
  ชุติมา ชลสินธุ์
 ขนิษฐา ลูกเมือง


8 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ศรีสะเกษ 1 - 0 เชียงใหม่ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สายลม พิทยานุกูลทรัพย์   30'


9 ธันวาคม 2555
13.00 น.
นครศรีธรรมราช 2 - 2 ศรีสะเกษ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศรัญญา โชติกะ   46'
ขนิษฐา ลูกเมือง   50'
สุนิสา บุญสนอง   54'ทำเข้าประตูตัวเอง
กาญจนา แขมคำ   60'
  การยิงลูกโทษ  
สุดารัตน์ มังคละเสถียร  
ชุติมา ชลสินธุ์  
2 – 4   กาญจนา แขมคำ
  สายลม พิทยานุกูลทรัพย์
  วรรณา ศรีมาศ
  พรสวรรค์ ห่อไธสง


9 ธันวาคม 2555
15.00 น.
บุรีรัมย์ 2 - 1 นครสวรรค์ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรณิการ์ บุญมา   20'
พเยาว์ ควรคนึง   74'
พัสฐ์นันทร์ ทองอิ่ม   10'


11 ธันวาคม 2555
13.00 น.
นครสวรรค์ 2 - 1 ศรีสะเกษ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พัสฐ์นันทร์ ทองอิ่ม   26'   51'
พรรณราย สุเยาว์   90'
สุดารัตน์ ชูชื่น   27'


11 ธันวาคม 2555
15.00 น.
เชียงใหม่ 0 - 1 บุรีรัมย์ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิสา ร่มเย็น   86'


13 ธันวาคม 2555
13.00 น.
บุรีรัมย์ 2 - 0 นครศรีธรรมราช สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นันทนา รุ่งเรือง   66'
จุรีพร ดวงภักดี   88'
กรรณิการ์ บุญมา   29'   73'
ชุติมา ชลสินธุ์   80'


13 ธันวาคม 2555
15.00 น.
เชียงใหม่ 1 - 4 นครสวรรค์ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิตติกาญจน์ สิงห์กัณฑ์   20'
บุญนำ จันทวีป   61'
กิตติกาญจน์ สิงห์กัณฑ์   71'
รัตติกาล โพนโคกกรวด   14'   28'   45'   72'


15 ธันวาคม 2555
13.00 น.
ศรีสะเกษ 1 - 0 บุรีรัมย์ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อนุจิตา ศรีมาศ   67'


15 ธันวาคม 2555
15.00 น.
นครศรีธรรมราช 2 - 3 เชียงใหม่ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภัทราวรรณ ทองเกิ้น   27'   39'
วรัญญา ไชยขันตรี   62'
อนงค์นาฎ บุญทัน   9'
ขนิษฐา ลูกเมือง   16'
สุรัญญา ศรีเมือง   54'   54'รอบรองชนะเลิศ-ชิงชนะเลิศแก้ไข

รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
16 ธันวาคม
 กรุงเทพมหานคร 3  
 บุรีรัมย์ 0  
 
18 ธันวาคม
     กรุงเทพมหานคร 1
   ชลบุรี 2
16 ธันวาคม
 ศรีสะเกษ 1(6)
 ชลบุรี 1(7)  


รอบรองชนะเลิศแก้ไข

16 ธันวาคม 2555
13.00 น.
กรุงเทพมหานคร 3 - 0 บุรีรัมย์ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิริพร แสงเรือนแก้ว   64'
กาญจนา สังข์เงิน   69'
ศันสนีย์ อุดมฤทธิ์   86'
พิศยาภรณ์ โมกไธสง   25'
ศันสนีย์ อุดมฤทธิ์   44'


16 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ศรีสะเกษ 1 - 1 ชลบุรี สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พรสวรรค์ ห่อไธสง   2'
มุทิตา เสนคราม   61'
อลิษา รักพินิจ   74'
อลิษา รักพินิจ   56'
สมลักษณ์ มั่งมั่น  90'
  การยิงลูกโทษ  
สุดารัตน์ ชูชื่น  
สายลม พิทยานุกูลทรัพย์  
มุทิตา เสนคราม  
อนุจิตา ศรีมาศ  
อรอุมา ดำครอง  
5 – 6   ศิราวรรณ อินต๊ะมี
  วันวิสาข์ วันเจียม
  ปรียานุช ชาติโสม
  สุภิญญา ไชยรักษ์
  ณัฐฐา ถาวร
  จิรารัตน์ ทวีกิจรอบชิงชนะเลิศแก้ไข

18 ธันวาคม 2555
15.00 น.
กรุงเทพมหานคร 1 - 2 ชลบุรี สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กาญจนา สังข์เงิน   63'
ศิริพร แสงเรือนแก้ว   45'
วารี แซ่ภู   20'
เบญจมาศ รักท้วม   65'
เอมวิกา ยวงดี   26'
วันวิสาข์ วันเจียม  67'
สุภิญญา ไชยรักษ์   84'
ปราณี ขอเป็นไทย   18'
นิภาวรรณ ปัญโญสุข   81'


อ้างอิงแก้ไข