กีฬาฟุตซอลในกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 41

"ฟุตซอล"ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  • มีการชิงชัย 2 เหรียญทอง
    • ทีมชาย แข่งขัน 10 ทีม คือ ชลบุรี เชียงใหม่ นครปฐม นครราชสีมา นนทบุรี เพชรบูรณ์ ภูเก็ต ราชบุรี ศรีสะเกษ สมุทรสาคร
    • ทีมหญิง แข่งขัน 10 ทีม คือ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี พัทลุง มหาสารคาม สุพรรณบุรี อุทัยธานี


  • เริ่มแข่งขันวันที่ 7-19 ธันวาคม 2555
  • สนามที่ใช้ในการแข่งขัน โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี


สรุปเหรียญรางวัล ฟุตซอลแก้ไข

2012 Summer Olympics medal table
อันดับที่ จังหวัด ทอง เงิน ทองแดง รวม
1 สมุทรสาคร 1 0 0 1
สุพรรณบุรี 1 0 0 1
3 กรุงเทพมหานคร 0 1 0 1
ศรีสะเกษ 0 1 0 1
5 ขอนแก่น 0 0 1 1
เชียงใหม่ 0 0 1 1
นครปฐม 0 0 1 1
นนทบุรี 0 0 1 1
รวม 2 2 4 8


สรุปผลการแข่งขันแก้ไข

ประเภท เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง
ทีมชาย สมุทรสาคร
กิตติ  อุ่นสุด
ชัยณรงค์  หุณะปุญ
เทอดธรรม  ชาวไร่
นฤดล  จันทร์สว่างรุ่ง
พัลลภ  แย้มอยู่วงษ์
รุ่งทิวา  จันทะศรี
สิทธิชัย  ชมบ้านแพ้ว
สิทธิชัย  ประสงค์ศิลป์
โสฬส  สังพาลี
อภิสิทธิ์  โพธิ์ใหญ่
เอกสิทธิ์  แก้วคงเมือง
ศรีสะเกษ
จินดาวัฒน์  เต่าทอง
จิราธิวัฒน์  สิงห์วงษา
เชษฐกานต์  ทองทิพย์
พุทธินันท์  ปุนณศิริ
ภากร  สามิภักดิ์
วัชรินทร์  นมัสการ
วันชัย  พันยาราช
ศรายุทธ  เชื้อชัย
สมยศ  เพ็ญโฉม
อนุชา  หอมเสน
อรรถพล  เหมือนมนัส
นครปฐม
ทวีชัย  ธนิกกุล
ธานินทร์  ชื่นกลิ่น
นพรุจ  เชื้อหมอดู
ปิยะวัฒน์  แสนกลาง
เปศล  ศิลป์เจริญ
วสันต์  จินดาวงษ์
ศุภชัย  อาศุวณิชย์พันธุ์
อนุชา  แซ่ลิ้ม
อนุสรณ์  ทองงาม
เอกชัย  ยิ้มโสภา
นนทบุรี
กำพล  กลิ่นพุฒซ้อน
จุลวรรณ  ปิ่นแก้ว
ชลธร  เนียมไผ่
ณัฐวุฒิ  มูลละหัตร์
ดิษพงศ์  สุปริญญาศาสตร์
ธัญกร  เลิศบุญชู
นนทวัช  รักพิทักษ์วงศ์
ปิยะฉัตร  เถามุ้ย
ภาณุวัฒน์  ศิริอ่วม
วัฒนะช้ย  มาประดิษฐ
อติราช  สิทธิศักดิ์
อภิสิทธิ์  สีดี
ทีมหญิง สุพรรณบุรี
กชกร  คำเจริญ
กันยารัตน์  กาฬภักดี
ขนิษฐา  แก้วศรีลา
นรินทร  วีระวงษ์
นฤมล  กล่อมทองสุข
นิภา  เทียนสว่าง
พัชรพร  ศรีเมือง
แพรพรรณ  เฮ้งผิว
รุ่งฤดี  สุดสาร
ศศิวิมล  จตุรพิธโพธิ์ทอง
กรุงเทพมหานคร
จันทร์เพ็ญ สีเสริม
จิณห์จุฑา  พานทอง
ดวงนภา ศรีตะลา
ทัศนีย์  เลิศลบ
วิลัยพร บุตรด้วง
ศศิชา  โพธิวงษ์
ศศิประภา  สุขเสน
สาวิตรี  หม่ำยะลี
สุกัญญา  ช. เจริญยิ่ง
อรพรรณ  วารุณประภา
ขอนแก่น
กนกวรรณ  ทองเล็ก
ขวัญฤดี  แสงจันทร์
ดาริกา  เพียรภายลุน
ปภัสสร  กองจันดี
พิกุล  เขื่อนเพ็ชร
รัตติกาล  ทองสมบัติ
วรรณพร  ศรีภักดิ์
วราภรณ์ บุญสิงห์
สิรัญญา  ศรีมะณี
สุรฉัตร  เมตตา
หนึ่งฤทัย  ไพรเขต
อรทัย  ศรีมะณี
เชียงใหม่
กิ่งกมล  จันทร์สาม
ญาดา  ลูนเจริญ
ณัฐชยา  รักษ์สิทธิเสรีชน
ทิพย์วรรณ  ธิยันต์
พัชราภรณ์  สิงห์คำ
พิมภกา  อินสองใจ
ภาณุมาศ  จอมจันทร์ยอง
เยาวลักษณ์  อินต๊ะแสน
วรางคณา  มณี
วิไลวรรณ  มอญอัฐ
สุปราณี  มานะ
สุรางคณา  จอมจันทร์ยอง

ผลการแข่งขัน ทีมชายแก้ไข

สาย Aแก้ไข

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ประตูในเวลา ลูกโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 ศรีสะเกษ 4 3 1 17 11 +6 3 5 -2 9
2 สมุทรสาคร 4 3 1 21 17 +4 5 3 +2 9
3 เชียงใหม่ 4 2 2 16 18 -2 0 0 0 6
4 เพชรบูรณ์ 4 1 3 17 21 -4 0 0 0 3
5 ชลบุรี 4 1 3 12 16 -4 0 0 0 3

7 ธันวาคม 2555
13.00 น.
ศรีสะเกษ 5 - 3 เพชรบูรณ์ โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
อนุชา หอมเสน   10'   15'<br\>ภากร สามิภักดิ์   14'<br\>อรรถพล เหมือนมนัส   29'<br\>เชษฐกานต์ ทองทิพย์   29'<br\>อรรถพล เหมือนมนัส   20' เอกอาทิตย์ พรมหาลา   12'   23'<br\>ปิยะณัฐ แก้วกก   23'<br\>ปิยะณัฐ แก้วกก   1'<br\>ชยุตม์ อาลี   24'<br\>ทวีทรัพย์ สายบัวทอง   31'


7 ธันวาคม 2555
15.00 น.
สมุทรสาคร 6 - 7 เชียงใหม่ โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
โสฬส สังพาลี   25'   31'<br\>สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์   30'   40'<br\>ศุภโชค รอดดารา   34'   37'<br\>สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์   27' ขรรคพล แสงสง่า   12'   21'   22'   25'<br\>สยุมภู หมูคำ   16' <br\>ยุทธนา มีศรี   35'   40' <br\>ยุทธนา มีศรี   12'


8 ธันวาคม 2555
18.00 น.
เพชรบูรณ์ 6 - 8 สมุทรสาคร โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ปิยะณัฐ แก้วกก   3'   13'   26'<br\>นิคม ปันคำ   17'<br\>จักรกฤษณ์ แก่นจันทร์   18'<br\>พุทธิพงษ์ มณีรัตน์   35' สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์   7'   25'   40'<br\>โสฬส สังพาลี   12'<br\>สิทธิชัย ชมบ้านแพ้ว   18'   30'<br\>ศุภโชค รอดดารา   36'<br\> เทอดธรรม ชาวไร่   18'<br\>สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์   34'


9 ธันวาคม 2555
11.00 น.
ชลบุรี 2 - 5 ศรีสะเกษ โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เรืองศักดิ์ ศิริบุตร   4'<br\>รุ่งโรจน์ เมืองยม   14'<br\>รุ่งโรจน์ เมืองยม   31'<br\>อัครเดช รัตนะพันธ์   31' อนุชา หอมเสน   9'<br\>จินดาวัฒน์ เต่าทอง   13'   29'   40'<br\>วันชัย พันยาราช   31'<br\>วันชัย พันยาราช   12'<br\>วัชรินทร์ นมัสการ   30'


11 ธันวาคม 2555
13.00 น.
เชียงใหม่ 1 - 4 ชลบุรี โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ศราวุฒิ พุทธิมา   4'<br\>ศราวุฒิ พุทธิมา   18'<br\>สยุมภู หมูคำ   31' อานนท์ ธงชัย   3'<br\>ปัญญา อรัญภูวนารถ   37' <br\>วันชัย หาวอ   39'<br\>ณัฐพล ว่องตระกูล   40'<br\>ปัญญา อรัญภูวนารถ   11'<br\>สุวรรณ บุญปั้น   35'


11 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ศรีสะเกษ 2 - 2 สมุทรสาคร โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
วัชรินทร์ นมัสการ   12'<br\>อนุชา หอมเสน   28'<br\>พุทธินันท์ ปุนณศิริ   3'<br\>จินดาวัฒน์ เต่าทอง   17' เทอดธรรม ชาวไร่   3'<br\>ศุภโชค รอดดารา   24' <br\>ศุภโชค รอดดารา   39'
  การยิงลูกโทษ  
สมยศ เพ็ญโฉม  
อนุชา หอมเสน  
จินดาวัฒน์ เต่าทอง  
3 – 5   สิทธิชัย ชมบ้านแพ้ว
  พัลลภ แย้มอยู่วงษ์
  เทอดธรรม ชาวไร่
  โสฬส สังพาลี
  กิตติ อุ่นสุด


13 ธันวาคม 2555
13.00 น.
เชียงใหม่ 4 - 5 ศรีสะเกษ โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ขจร อำไพถาวรกุล   24'   29'   34'<br\> สยุมภู หมูคำ   31'<br\>ยุทธนา มีศรี   7'<br\>สยุมภู หมูคำ  40' จินดาวัฒน์ เต่าทอง   10'<br\>อนุชา หอมเสน  24'   28'   38'   39'<br\>อรรถพล เหมือนมนัส   6'<br\>วัชรินทร์ นมัสการ   24'


13 ธันวาคม 2555
15.00 น.
ชลบุรี 4 - 5 เพชรบูรณ์ โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
อัครเดช รัตนะพันธ์   3'<br\>เรืองศักดิ์ ศิริบุตร   8'<br\> วันชัย หาวอ   29'   31'<br\>วันชัย หาวอ   29' จักรกฤษณ์ แก่นจันทร์   7'<br\>เอกอาทิตย์ พรมหาลา   20'<br\> พุทธิพงษ์ มณีรัตน์   26'<br\>วันชัย หาวอ   31' ทำเข้าประตูตัวเอง<br\>ปิยะณัฐ แก้วกก   38' <br\>พิศณุพงษ์ ไมล์ขุนทด   19'<br\>เอกอาทิตย์ พรมหาลา   20'


15 ธันวาคม 2555
13.00 น.
สมุทรสาคร 5 - 2 ชลบุรี โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ศุภโชค รอดดารา   1'   7'   31'<br\>สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์   27'   33' อานนท์ ธงชัย   28'<br\>สุวรรณ บุญปั้น   35'


15 ธันวาคม 2555
15.00 น.
เพชรบูรณ์ 3 - 4 เชียงใหม่ โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ขจร อำไพถาวรกุล   13'   14'<br\>วรวรรณ บัตรสูงเนิน   34'   40'<br\>ศราวุฒิ พุทธิมา   23' ปิยะณัฐ แก้วกก   34'   39'<br\>ทวีทรัพย์ สายบัวทอง   34'สาย Bแก้ไข

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ประตูในเวลา ลูกโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 นนทบุรี 4 4 0 23 8 +15 0 0 0 12
2 นครปฐม 4 3 1 15 9 +6 4 3 +1 9
3 นครราชสีมา 4 2 2 12 16 -4 0 0 0 6
4 ราชบุรี 4 1 3 11 17 -6 3 4 -1 3
5 ภูเก็ต 4 0 4 8 19 -11 0 0 0 0

8 ธันวาคม 2555
14.00 น.
นครปฐม 5 - 1 นครราชสีมา โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
นพรุจ เชื้อหมอดู   19'<br\>วุฒิศักดิ์ นาคทั่ง   37'<br\>ปิยะวัฒน์ แสนกลาง   37'<br\>ศุภชัย อาศุวณิชย์พันธุ์   38'<br\>เปศล ศิลป์เจริญ   40'<br\>นพรุจ เชื้อหมอดู   10' วรุฒ ตรงกระโทก   31'<br\>ณรงค์ฤทธิ์ กันทิม   15'<br\>อัยการ พันหมวด   26'<br\>วรุฒ ตรงกระโทก   34'<br\>หัสดิน เปรมาสวัสดิ์   29'   37'<br\>


8 ธันวาคม 2555
16.00 น.
ภูเก็ต 2 - 4 ราชบุรี โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ณัฐพล ทับไทร   26'<br\>สมชัย ไชยชนะ   40'<br\>ณัฐพล ทับไทร   33' อลงกรณ์ จันทร์พร   9'<br\>ศิวะนัน เพ็ชรวิเศษ   31'<br\>ศรายุทธ สว่างอารมย์   37'   40'<br\>ชัยฤทธิ์ มีจุ้ย   36'


10 ธันวาคม 2555
13.00 น.
นครราชสีมา 4 - 3 ภูเก็ต โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
วรุฒ ตรงกระโทก   2'   19'<br\>อัยการ พันหมวด   19'<br\>วรุฒ ตรงกระโทก   24' ณัฏพงษ์ บัวฉาย   21'   32'<br\>อนุรักษ์ เพ็ชรล้วน   33'<br\>ณัฐพล ทับไทร   22'<br\>กนก ชิดเชี่ยว   35'


10 ธันวาคม 2555
13.00 น.
นนทบุรี 4 - 2 นครปฐม โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
วัฒนะช้ย มาประดิษฐ   8'   19'   29'<br\>ชลธร เนียมไผ่   17' <br\>วัฒนะช้ย มาประดิษฐ   14'<br\>ณัฐวุฒิ มูลละหัตร์   24'<br\> จุลวรรณ ปิ่นแก้ว   36' จินตวัชร์ แตงอ่อน   9'<br\>เอกชัย ยิ้มโสภา   28'<br\>เอกชัย ยิ้มโสภา   18'


12 ธันวาคม 2555
13.00 น.
ราชบุรี 1 - 8 นนทบุรี โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ปิยเดช ครุฑธา   16'<br\>อลงกรณ์ จันทร์พร   8'<br\>ศรายุทธ สว่างอารมย์   11'<br\>ปิยเดช ครุฑธา   17'<br\>ประเสริฐ สินทะสา   27' จุลวรรณ ปิ่นแก้ว   4'   25'<br\>ชลธร เนียมไผ่   16'<br\>วัฒนะช้ย มาประดิษฐ   17'   28'<br\>กำพล กลิ่นพุฒซ้อน   29'   33'<br\>อภิสิทธิ์ สีดี   33'


12 ธันวาคม 2555
15.00 น.
นครปฐม 5 - 1 ภูเก็ต โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ปิยะวัฒน์ แสนกลาง   9'<br\>เอกชัย ยิ้มโสภา   14'<br\>เปศล ศิลป์เจริญ   16'<br\>ศุภชัย อาศุวณิชย์พันธุ์   22'<br\>อนุชา แซ่ลิ้ม   26' วิษณุ สิงหสุวรรณ   32'<br\>อนุรักษ์ เพ็ชรล้วน   10'


14 ธันวาคม 2555
13.00 น.
ราชบุรี 3 - 3 นครปฐม โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ศรายุทธ สว่างอารมย์   3'<br\>อลงกรณ์ จันทร์พร   7'<br\>ปิยเดช ครุฑธา   33'<br\>ยศพล ตันสุวรรณ   11'<br\>ชัยฤทธิ์ มีจุ้ย   20'<br\>ศิวะนัน เพ็ชรวิเศษ  35' นพรุจ เชื้อหมอดู   6'<br\>เปศล ศิลป์เจริญ   8'   36'<br\>จินตวัชร์ แตงอ่อน   18'<br\>ศุภชัย อาศุวณิชย์พันธุ์   40'<br\>เอกชัย ยิ้มโสภา   32'   32'
  การยิงลูกโทษ  
ยศพล ตันสุวรรณ  
ปิยเดช ครุฑธา  
อลงกรณ์ จันทร์พร  
3 – 4   ศุภชัย อาศุวณิชย์พันธุ์
  ปิยะวัฒน์ แสนกลาง
  เปศล ศิลป์เจริญ
  จินตวัชร์ แตงอ่อน


14 ธันวาคม 2555
15.00 น.
นนทบุรี 5 - 3 นครราชสีมา โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ณัฐวุฒิ มูลละหัตร์   15'<br\>จุลวรรณ ปิ่นแก้ว   24'   39'<br\>วัฒนะช้ย มาประดิษฐ   26'   40'<br\>ณัฐวุฒิ มูลละหัตร์   14'<br\>ปิยะฉัตร เถามุ้ย   27'<br\>กำพล กลิ่นพุฒซ้อน  32' วรุฒ ตรงกระโทก   4'<br\>อภิวัฒน์ พุ่งนาม   6'<br\>อัยการ พันหมวด   10'<br\>อภิชาติ สมบูรณ์รัมย์   36'


16 ธันวาคม 2555
13.00 น.
ภูเก็ต 2 - 6 นนทบุรี โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
อนุรักษ์ เพ็ชรล้วน   13'<br\>เฉลิมพล เกิดทรัพย์   25'<br\>สมชัย ไชยชนะ   39' ดิษพงศ์ สุปริญญาศาสตร์   16'   28'<br\>นนทวัช รักพิทักษ์วงศ์   18'<br\>อภิสิทธิ์ สีดี   35'<br\>ธัญกร เลิศบุญชู   37'<br\>วัฒนะช้ย มาประดิษฐ   39'


16 ธันวาคม 2555
15.00 น.
นครราชสีมา 4 - 3 ราชบุรี โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
อภิวัฒน์ พุ่งนาม   11'<br\>วรุฒ ตรงกระโทก   19'   35'<br\>ดนุพล ตับกลาง   22'<br\>อภิชาติ สมบูรณ์รัมย์   38' ศรายุทธ สว่างอารมย์   17'<br\>อลงกรณ์ จันทร์พร   20'   33'<br\>อลงกรณ์ จันทร์พร   12'<br\>ศรายุทธ สว่างอารมย์   33'   39'
รอบรองชนะเลิศ-ชิงชนะเลิศแก้ไข

รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
18 ธันวาคม
 ศรีสะเกษ 6  
 นครปฐม 3  
 
19 ธันวาคม
     ศรีสะเกษ 1
   สมุทรสาคร 3
18 ธันวาคม
 นนทบุรี 3(3)
 สมุทรสาคร 3(5)  


รอบรองชนะเลิศแก้ไข

18 ธันวาคม 2555
14.00 น.
ศรีสะเกษ 6 - 3 นครปฐม โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จินดาวัฒน์ เต่าทอง   16'<br\>อนุชา หอมเสน   26'   34'<br\>ภากร สามิภักดิ์   33'<br\>สมยศ เพ็ญโฉม   38'   39'<br\>ภากร สามิภักดิ์   33' ปิยะวัฒน์ แสนกลาง   21'<br\>ศุภชัย อาศุวณิชย์พันธุ์   25'<br\>เอกชัย ยิ้มโสภา   37'<br\>ทวีชัย ธนิกกุล   35'<br\>อนุสรณ์ ทองงาม   38'<br\>นพรุจ เชื้อหมอดู 16'


18 ธันวาคม 2555
16.00 น.
นนทบุรี 3 - 3 สมุทรสาคร โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จุลวรรณ ปิ่นแก้ว   16'   30'<br\>วัฒนะช้ย มาประดิษฐ   27'<br\>อภิสิทธิ์ สีดี   29'<br\>จุลวรรณ ปิ่นแก้ว   36' สิทธิชัย ชมบ้านแพ้ว   7'<br\>สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์   9'<br\>โสฬส สังพาลี   30'<br\>เทอดธรรม ชาวไร่   27'<br\>โสฬส สังพาลี   30'<br\>ศุภโชค รอดดารา   6'   29'
  การยิงลูกโทษ  
วัฒนะช้ย มาประดิษฐ  
ชลธร เนียมไผ่  
จุลวรรณ ปิ่นแก้ว  
3 – 5   สิทธิชัย ชมบ้านแพ้ว
  สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์
  พัลลภ แย้มอยู่วงษ์
  เทอดธรรม ชาวไร่
  โสฬส สังพาลีรอบชิงชนะเลิศแก้ไข

19 ธันวาคม 2555
14.00 น.
ศรีสะเกษ 1 - 3 สมุทรสาคร โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
อรรถพล เหมือนมนัส   14' สิทธิชัย ชมบ้านแพ้ว   20'   28'<br\>สิทธิชัย ประสงค์ศิลป์   39'<br\>เทอดธรรม ชาวไร่   31'<br\>โสฬส สังพาลี   34'


ผลการแข่งขัน ทีมหญิงแก้ไข

สาย Aแก้ไข

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ประตูในเวลา ลูกโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 ขอนแก่น 4 4 0 38 6 +32 0 0 0 12
2 เชียงใหม่ 4 3 1 11 11 0 3 2 +1 9
3 กำแพงเพชร 4 2 2 12 16 -4 2 3 -1 6
4 อุทัยธานี 4 1 3 8 18 -10 0 0 0 3
5 มหาสารคาม 4 0 4 9 27 -18 0 0 0 0

7 ธันวาคม 2555
10.00 น.
กำแพงเพชร 5 - 4 มหาสารคาม โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เกศรินทร์ ชนะภู   6'   16'   23'<br\> ศศิประภา อยู่พันธ์   9'<br\>สุทามาศ กุศลวงษ์   30' มาลิษา สุขภูวงค์   12'   33'<br\>เวนิกา บุญปก   14'   35'<br\>พิมพิลัย โชคชัย   13'


7 ธันวาคม 2555
11.30 น.
ขอนแก่น 8 - 2 เชียงใหม่ โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
อรทัย ศรีมะณี   7'   8'   17'   24' <br\>อรทัย ศรีมะณี   26'   27'   34'<br\>วรรณพร ศรีภักดิ์   40' ภาณุมาศ จอมจันทร์ยอง   8' <br\>ญาดา ลูนเจริญ   33'


8 ธันวาคม 2555
12.00 น.
มหาสารคาม 2 - 14 ขอนแก่น โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เวนิกา บุญปก   11'<br\>สุภาภรณ์ แก้วผล   40' ดาริกา เพียรภายลุน   3'   19'   39'<br\>หนึ่งฤทัย ไพรเขต   4' <br\>กนกวรรณ ทองเล็ก   5'<br\>อรทัย ศรีมะณี   12'   24'   25'   28'<br\>วรรณพร ศรีภักดิ์   16'   17'   19'<br\> พิกุล เขื่อนเพ็ชร   20'   29'


9 ธันวาคม 2555
09.00 น.
กำแพงเพชร 5 - 3 อุทัยธานี โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ศศิประภา อยู่พันธ์   6'<br\>กรวิการ์ แพ่งศรีสาร   15'<br\>ชมภูนุช เตียนขุนทด   30'   33'<br\>เกศรินทร์ ชนะภู   36' ปทิตตา มูลโพธิ์   27'<br\>เพ็ญนภา หัสแดง   36' <br\>ประภาสิริ ศิริวัตร   38'


11 ธันวาคม 2555
10.00 น.
เชียงใหม่ 3 - 1 อุทัยธานี โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
กิ่งกมล จันทร์สาม   12'<br\>ภาณุมาศ จอมจันทร์ยอง   27'   34'<br\>ภาณุมาศ จอมจันทร์ยอง   34'<br\>ญาดา ลูนเจริญ  34' เพ็ญนภา หัสแดง   11'


11 ธันวาคม 2555
11.30 น.
กำแพงเพชร 1 - 8 ขอนแก่น โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ณัฐมน อาจกล้า   2'<br\>กรวิการ์ แพ่งศรีสาร   18' วรรณพร ศรีภักดิ์   13'   29'<br\>อรทัย ศรีมะณี   18'   19'   23'   33'<br\>หนึ่งฤทัย ไพรเขต   20'   36'


13 ธันวาคม 2555
10.00 น.
เชียงใหม่ 1 - 1 กำแพงเพชร โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ภาณุมาศ จอมจันทร์ยอง   14' ชมภูนุช เตียนขุนทด   4'<br\>ชมภูนุช เตียนขุนทด  37'
  การยิงลูกโทษ  
ทิพย์วรรณ ธิยันต์  
สุปราณี มานะ  
กิ่งกมล จันทร์สาม  
2 – 3   ณัฐมน อาจกล้า
  เกศรินทร์ ชนะภู


13 ธันวาคม 2555
11.30 น.
อุทัยธานี 3 - 2 มหาสารคาม โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
อนันตญา อภิณหพัฒน์   4'<br\>ประภาสิริ ศิริวัตร   25'   33'<br\>ประภาสิริ ศิริวัตร   8' ปาริชาติ จากผา   7'<br\>สุภารัตน์ ยาละศรี   14'


15 ธันวาคม 2555
10.00 น.
ขอนแก่น 8 - 1 อุทัยธานี โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ดาริกา เพียรภายลุน   5'   29'<br\>อรทัย ศรีมะณี   8'<br\>พิกุล เขื่อนเพ็ชร   11'<br\>ประภาสิริ ศิริวัตร   12' ทำเข้าประตูตัวเอง<br\>วรรณพร ศรีภักดิ์   19'<br\>กนกวรรณ ทองเล็ก   26'   32' ปทิตตา มูลโพธิ์   25'


15 ธันวาคม 2555
11.30 น.
มหาสารคาม 1 - 5 เชียงใหม่ โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
อภิญญา อาสนาชัย   11' <br\>วิจิตรา เขื่อนคำ   31' เยาวลักษณ์ อินต๊ะแสน   2'   25'   34'<br\>ภาณุมาศ จอมจันทร์ยอง   17'<br\>ณัฐชยา รักษ์สิทธิเสรีชน   39'<br\>เยาวลักษณ์ อินต๊ะแสน   38'สาย Bแก้ไข

อันดับ ทีมจังหวัด แข่ง ชนะ แพ้ ประตูในเวลา ลูกโทษ แต้ม
ได้ เสีย +/- ได้ เสีย +/-
1 กรุงเทพมหานคร 4 3 1 16 7 +9 5 3 +2 9
2 สุพรรณบุรี 4 3 1 14 5 +9 2 3 -1 9
3 ชลบุรี 4 2 2 14 9 +5 10 12 -2 6
4 นนทบุรี 4 1 3 7 17 -10 5 4 +1 3
5 พัทลุง 4 1 3 11 24 -13 0 0 0 3

8 ธันวาคม 2555
9.00 น.
กรุงเทพมหานคร 9 - 2 พัทลุง โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ดวงนภา ศรีตะลา   4'<br\>สาวิตรี หม่ำยะลี   8'   17'   29'<br\>ศศิชา โพธิวงษ์   16'<br\>ทัศนีย์ เลิศลบ   33'   40'<br\>อรพรรณ วารุณประภา   36'<br\>จิณห์จุฑา พานทอง   38'<br\> ดวงนภา ศรีตะลา   28' จีรวรรณ บุญอินทร์   34'   37'


8 ธันวาคม 2555
10.30 น.
สุพรรณบุรี 4 - 1 นนทบุรี โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
วนาพร กะสายสี   9'<br\>ขนิษฐา แก้วศรีลา   15' <br\>กันยารัตน์ กาฬภักดี   24'<br\>นิภา เทียนสว่าง   33' สุธีรา ทาอำไพ   40'<br\>นันทิยา หอมหวล   28'


10 ธันวาคม 2555
10.00 น.
พัทลุง 2 - 7 สุพรรณบุรี โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จีรวรรณ บุญอินทร์   5'<br\>สาลิกา แก้วเดิม   40' วนาพร กะสายสี   3'   29'<br\>นิภา เทียนสว่าง   4'   19'<br\>นฤมล กล่อมทองสุข   23'   24'<br\>แพรพรรณ เฮ้งผิว   39'


10 ธันวาคม 2555
11.30 น.
ชลบุรี 2 - 2 กรุงเทพมหานคร โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ธนาภรณ์ ทองคำ   9'<br\>เสาวลักษ์ เพ็งงาม   29' จิณห์จุฑา พานทอง   2'<br\>วิลัยพร บุตรด้วง   37'
  การยิงลูกโทษ  
วรรณิภา ผ่องฉาย  
ภาวิณี เพิ่มพูล  
ดนยา ฤทธิ์หมุน  
3 – 5   ทัศนีย์ เลิศลบ
  สาวิตรี หม่ำยะลี
  วิลัยพร บุตรด้วง
  ดวงนภา ศรีตะลา
  จันทร์เพ็ญ สีเสริม


12 ธันวาคม 2555
10.00 น.
นนทบุรี 4 - 4 ชลบุรี โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
สุภาพร วงศา   5'<br\>ยุวดี กิ่งทอง   10'<br\>วนิดา เนาวนิตย์   18'<br\>สุดารัตน์ เขียวประดิษฐ์   34' เสาวลักษ์ เพ็งงาม   5'   11'   23'<br\>วรรณิภา ผ่องฉาย   30'<br\>ภาวิณี เพิ่มพูล   20'
  การยิงลูกโทษ  
วนิดา เนาวนิตย์  
ยุพเรศ ยอดสัจจานันท์  
ยุวดี กิ่งทอง  
พีลีรัตน์ รักชาติ  
สุภาพร วงศา  
5 – 4   วรรณิภา ผ่องฉาย
  ภาวิณี เพิ่มพูล
  ธนาภรณ์ ทองคำ
  ดนยา ฤทธิ์หมุน


12 ธันวาคม 2555
11.30 น.
กรุงเทพมหานคร 1 - 2 สุพรรณบุรี โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ศศิประภา สุขเสน   40'<br\>วิลัยพร บุตรด้วง   38' กชกร คำเจริญ   29'<br\>ประภัสภรณ์ ศรีโรจน์   40'


14 ธันวาคม 2555
10.00 น.
นนทบุรี 1 - 4 กรุงเทพมหานคร โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
สุดารัตน์ เขียวประดิษฐ์   23' จันทร์เพ็ญ สีเสริม   6'   28'   39'<br\>วิลัยพร บุตรด้วง   26'


14 ธันวาคม 2555
11.30 น.
ชลบุรี 7 - 2 พัทลุง โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ภาวิณี เพิ่มพูล   2'   28' <br\>เสาวลักษ์ เพ็งงาม   3'   13'   40'<br\>ธนาภรณ์ ทองคำ   32'<br\>วรรณิภา ผ่องฉาย   40' จุฑารัตน์ เรืองพุทธ   5'<br\>สาลิกา แก้วเดิม   25'


16 ธันวาคม 2555
10.00 น.
สุพรรณบุรี 1 - 1 ชลบุรี โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
นฤมล กล่อมทองสุข   27' เสาวลักษ์ เพ็งงาม   28'
  การยิงลูกโทษ  
กันยารัตน์ กาฬภักดี  
นฤมล กล่อมทองสุข  
2 – 3   ภาวิณี เพิ่มพูล
  ธนาภรณ์ ทองคำ
  ดนยา ฤทธิ์หมุน


16 ธันวาคม 2555
11.30 น.
พัทลุง 5 - 1 นนทบุรี โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
สาลิกา แก้วเดิม   10' <br\>จีรวรรณ บุญอินทร์   12'<br\>สินตยา ชูดำ   32'<br\>นันทิยา คุ่มเคี่ยม   35'<br\>ปนัดดา ณ พัทลุง   35' <br\>สุพิชฌาย์ คงย้อย   35' วิกานดา ศักขินาดี   5'รอบรองชนะเลิศ-ชิงชนะเลิศแก้ไข

รอบรองชนะเลิศ รอบชิงชนะเลิศ
18 ธันวาคม
 ขอนแก่น 2(4)  
 สุพรรณบุรี 2(5)  
 
19 ธันวาคม
     สุพรรณบุรี 5
   กรุงเทพมหานคร 2
18 ธันวาคม
 กรุงเทพมหานคร 4
 เชียงใหม่ 0  


รอบรองชนะเลิศแก้ไข

18 ธันวาคม 2555
10.00 น.
ขอนแก่น 2 - 2 สุพรรณบุรี โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
หนึ่งฤทัย ไพรเขต   20'<br\>พิกุล เขื่อนเพ็ชร   20' ประภัสภรณ์ ศรีโรจน์   5'   34'<br\>ประภัสภรณ์ ศรีโรจน์   25'
  การยิงลูกโทษ  
กนกวรรณ ทองเล็ก  
วรรณพร ศรีภักดิ์ 
พิกุล เขื่อนเพ็ชร  
ดาริกา เพียรภายลุน  
4 – 5   กันยารัตน์ กาฬภักดี
  แพรพรรณ เฮ้งผิว
  ประภัสภรณ์ ศรีโรจน์
  นิภา เทียนสว่าง
  นฤมล กล่อมทองสุข


18 ธันวาคม 2555
11.30 น.
กรุงเทพมหานคร 4 - 0 เชียงใหม่ โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ศศิชา โพธิวงษ์   5'   33'<br\>สาวิตรี หม่ำยะลี   38'<br\>จิณห์จุฑา พานทอง   38'
รอบชิงชนะเลิศแก้ไข

19 ธันวาคม 2555
12.00 น.
สุพรรณบุรี 5 - 2 กรุงเทพมหานคร โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
กันยารัตน์ กาฬภักดี   3'   40'<br\>นฤมล กล่อมทองสุข   26'<br\>พัชรพร ศรีเมือง   38'   40' ทัศนีย์ เลิศลบ   8'<br\>ศศิชา โพธิวงษ์   40'


อ้างอิงแก้ไข