การแสดง คือกิจกรรมในการเล่าเรื่องสื่อความหมายโดยนักแสดงที่สวมบทบาทตัวละครในละครเวที โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุ ฯลฯ

Sarah Bernhardt ในบทแฮมเลต

การแสดงต้องใช้ทักษณะหลายแขนง ทั้งการจินตนาการ กิริยาทางอารมณ์ การแสดงออกทางร่างกาย การเปล่งเสียง ความชัดเจนในการพูด และความสามารถในการตีความบทละคร การแสดงยังต้องอาศัยสำเนียงภาษา การเน้นเสียง การด้นสด การสังเกตุและลอกเลียน แสดงล้อเลียน และทักษะบนเวที นักแสดงหลายคนเรียนการแสดงจากผู้เชี่ยวชายหรือสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้ นักแสดงยังมักเรียนกับผู้สอน ทั้งการฝึกการร้อง การเข้าฉาก เทคนิคการออดิชัน และการแสดงต่อหน้ากล้อง