การแพร่ภาพกระจายเสียงสาธารณะ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

การแพร่ภาพสาธารณะ รวมถึงสถานีวิทยุ, สถานีโทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่ได้รับทุนจากประชาชนทั้งหมดหรือบางส่วน การแพร่ภาพสาธารณะอาจได้รับการสนับสนุนเงินทุนของพวกเขาจากบุคคลที่ผ่านการบริจาคโดยสมัครใจเป็นค่าใช้จ่ายที่เฉพาะเจาะจงเช่นใบอนุญาตโทรทัศน์ค่าธรรมเนียมหรือเป็นโดยตรงเงินทุนโดยรัฐ ขอบเขตที่แพร่ภาพแพร่ภาพสาธารณะสามารถพิจารณา "ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์" แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ