การแบ่งประเภทข้อมูล

ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ การแบ่งประเภทข้อมูล (อังกฤษ: data classification) เป็นปัญหาพื้นฐานของการเรียนรู้แบบมีผู้สอน โดยปัญหาคือการทำนายประเภทของวัตถุจากคุณสมบัติต่าง ๆ ของวัตถุ ซึ่งการเรียนรู้แบบมีผู้สอนจะสร้างฟังก์ชันเชื่อมโยง ระหว่างคุณสมบัติของวัตถุ กับประเภทของวัตถุจากตัวอย่างสอน แล้วจึงใช้ฟังก์ชันนี้ทำนายประเภทของวัตถุที่ไม่เคยพบ เครื่องมือหรือขั้นตอนวิธีที่ใช้สำหรับการแบ่งประเภทข้อมูลเช่น โครงข่ายประสาทเทียม ต้นไมตัดสินใจ

นิยามของปัญหา

แก้

กำหนดตัวอย่างสอน   ให้   เป็นเวกเตอร์แสดงคุณสมบัติของวัตถุ ซึ่ง   โดยที่   เป็นเซตจำกัดระบุคุณสมบัติ และ   เป็นประเภทของวัตถุ ซึ่งกำหนดไว้ในเซตจำกัด   ต้องการหาฟังก์ชัน   ซึ่งให้ค่า   จากเวกเตอร์   ที่กำหนด โดยที่ความผิดพลาดของการทำนายตัวอย่างสอนมีค่าน้อยที่สุด หรือมีค่า   น้อยที่สุด โดยกำหนด   ซึ่ง