การแจกแจงเอกรูปต่อเนื่อง

ตัวแปรเชิงสุ่ม มีค่าอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งหรืออยู่ในเซตของช่วงใดช่วงหนึ่งด้วยความน่าจะเป็นเท่ากันเสมอ ซึ่งอยู่ในช่วงของเลขจำนวนจริง 2 จำนวนคือ และ โดยที่ a<b ถ้า pdf ของ คงที่จาก ถึง แล้ว จะมีฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นดังนี้

และมีค่าคาดหวังและค่าความแปรปรวนดังนี้