การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ชนิดของการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป

การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (อังกฤษ: Initial public offering ย่อ: IPO) เป็นการเปิดขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทเอกชนสู่สาธารณชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริษัทหาทุนเพื่อขยายกิจการ หรือเพื่อกระจายการถือครองหุ้นให้ประชาชนทั่วไป โดยนำไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์