การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2556

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2556 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556 ในการเลือกตั้งครั้งนี้พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยม และพรรคชาติ ได้รับที่นั่งรวมกัน 90 ที่นั่ง ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร ทำให้สามารถจะจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้นับตั้งแต่การเลือกตั้งปี พ.ศ. 2550 พรรคแรงงานได้รับที่นั่ง 55 ที่นั่ง พรรคกรีนได้รับที่นั่ง 1 ที่นั่ง ส่วนพรรคอื่นๆและผู้สมัครอิสระได้รับที่นั่ง 4 ที่นั่ง

การเลือกตั้งสหพันธรัฐในออสเตรเลีย พ.ศ. 2556

← พ.ศ. 2553 7 กันยายน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2559 →

ทั้งหมด 150 ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร
ต้องการ 76 ที่นั่งจึงเป็นฝ่ายข้างมาก
ผู้ใช้สิทธิ93.23%
  First party Second party
  โทนี แอบบ็อตต์ Kevin Rudd
ผู้นำ โทนี แอบบ็อตต์ เควิน รัดด์
พรรค พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ พรรคแรงงาน (ประเทศออสเตรเลีย)
ผู้นำตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2552 26 มิถุนายน 2556
เขตของผู้นำ เขต Warringah เขต กริฟฟิท
เลือกตั้งล่าสุด 72 ที่นั่ง, 49.88% 72 ที่นั่ง, 50.12%
ที่นั่งที่ชนะ 90 55
ที่นั่งเปลี่ยน เพิ่มขึ้น18 ลดลง17
คะแนนเสียง 6,908,710 6,006,217
% 53.49% 46.51%
%เปลี่ยน เพิ่มขึ้น3.61 ลดลง3.61

นายกรัฐมนตรีก่อนการเลือกตั้ง

เควิน รัดด์
พรรคแรงงาน (ประเทศออสเตรเลีย)

ว่าที่นายกรัฐมนตรี

โทนี แอบบ็อตต์
พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

ผลการเลือกตั้งทั้ง 150 เขต และมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 93.23% [1]

พรรค คะแนนเสียง % เปลี่ยนแปลง (%) ที่นั่ง % เปลี่ยนแปลง (ที่นั่ง)
พรรคแรงงาน 4,311,365 33.38  4.61 55 36.67  17
  พันธมิตร          
  พรรคเสรีนิยม 4,134,865 32.02  1.56 58 38.67  14
  พรรคชาติเสรีแห่งควีนส์แลนด์ 1,152,217 8.92  0.20 22 14.67  1
  พรรคชาติ 554,268 4.29  0.56 9 6.00  2
  พรรคเสรีนิยมชนบท 41,468 0.32  0.01 1 0.67  
พรรคกรีน 1,116,918 8.65  3.11 1 0.67  
พรรค Palmer United 709,035 5.49  5.49 1 0.67  1
พรรค Katter's Australian 134,226 1.04  0.73 1 0.67  
ผู้สมัครอิสระ 177,217 1.37  0.84 2 1.34  1
อื่นๆ 583,348 4.52  0.41 0 0  
รวมทั้งสิ้น 12,914,927     150  
เปรียบเทียบคะแนน 2 พรรคหลัก
พันธมิตรระหว่างพรรคเสรีนิยมและพรรคชาติ 6,908,710 53.49  3.61 90 60  18
พรรคแรงงาน 6,006,217 46.51  3.61 55 36.67  17

อ้างอิงแก้ไข