การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2555

การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2555 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี แทนที่ นายสุเมธ ฤทธาคนี ซึ่งถึงได้ลาออกไปสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 5 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2555

21 เมษายน พ.ศ. 2555

เขตเลือกตั้งที่ 5 ปทุมธานี
ลงทะเบียน140,351
ผู้ใช้สิทธิ39.71%
  First party Second party
 
ผู้สมัคร เกียรติศักดิ์ ส่องแสง สมชาย รังสิวัฒนศักดิ์
พรรค ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย
คะแนนเสียง 28,156 24,255
% 50.51% 43.51%

สส. เขตก่อนการเลือกตั้ง

สุเมธ ฤทธาคนี
เพื่อไทย

ว่าที่สส. เขต

เกียรติศักดิ์ ส่องแสง
ประชาธิปัตย์

ที่มาแก้ไข

การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2555 เกิดขึ้นเนื่องจาก นายสุเมธ ฤทธาคนี ส.ส. เดิมในพื้นที่จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ของพรรคพรรคเพื่อไทยได้ลาออกไปสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทำให้ตำแหน่งในเขตนี้ (อำเภอลำลูกกา) ว่างลงหนึ่งตำแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงมีมติให้มีการเลือกตั้งซ่อมในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

ผู้สมัครแก้ไข

พรรคเพื่อไทยมีมติส่ง นาย สมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี ซึ่งเป็นสามีของนางสาวพรพิมล ธรรมสาร ซึ่งเป็นสส.ปทุมธานีเขต 4 ของ พรรคเพื่อไทย ลงสมัครเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ได้มีมติส่ง นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง ผู้สมัครที่ลงแข่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดปทุมธานี เขตเดิม

การเปิดรับสมัครมีขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา ผู้สมัครทั้งหมดได้จับสลาก ปรากฏว่า นายสมชายได้เบอร์ 1 และนายเกียรติศักดิ์ 2 [1]

นอกจากนี้แล้วยังมีผู้สมัครรายอื่นจากพรรคการเมืองอื่นอีก ได้แก่ ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย ของพรรคไทยมหารัฐพัฒนาได้เบอร์ 3

ผู้สมัคร พรรค หมายเลข
นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ พรรคเพื่อไทย
1
นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง พรรคประชาธิปัตย์
2
นายณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย พรรคไทยมหารัฐพัฒนา
3

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

· ·
ผลการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 5 ปทุมธานี 21 เมษายน พ.ศ. 2555[2]
พรรค (หมายเลข) ผู้สมัคร คะแนนนิยม ร้อยละ
ประชาธิปัตย์ (2) เกียรติศักดิ์ ส่องแสง 28,156 50.51
เพื่อไทย (1) สมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ 24,255 43.51
ไทยมหารัฐพัฒนา (3) ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย 345 0.62
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 2,318 4.16
บัตรเสีย 669 1.2
ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง (คิดเป็นร้อยละ 39.71 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 140,351 คน) 55,743 100
ประชาธิปัตย์ ได้ที่นั่งจาก เพื่อไทย


เหตุการณ์ต่อเนื่องแก้ไข

ในวันต่อมาได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่ง นายสุเมธ ฤทธาคนีได้ลงสมัครแข่งกับ นายนายชาญ พวงเพ็ชร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีคนเก่าแล้วแพ้ 214,419 คะแนนต่อ 110,974 คะแนน [3] เป็นผลว่าพรรคเพื่อไทยได้ไล่นายสุเมธออกแล้วได้สั่งว่า ห้ามสส.เพื่อไทยคนไดลาออกจากตำแหน่งเพื่อมาลงสมัครเลือกตั้งท้องถิ่น [4]

อ้างอิงแก้ไข