การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2555

การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 ลำพูน พ.ศ. 2555 เป็นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน แทนที่ นายสถาพร มณีรัตน์ ซึ่งเสียชีวิต[1]

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน เขต 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. 2555

← พ.ศ. 2554 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557 (โมฆะ) →

เขตเลือกตั้งที่ 2 ลำพูน
ลงทะเบียน158,782
ผู้ใช้สิทธิ80.33%
  First party Second party
 
ผู้สมัคร รังสรรค์ มณีรัตน์ บรรจง วิพรหมชัย
พรรค เพื่อไทย ประชาธิปัตย์
เลือกตั้งล่าสุด 74,817 52,594
คะแนนเสียง 72,778 44,031
% 57.06 34.52

ส.ส.เขตก่อนการเลือกตั้ง

สถาพร มณีรัตน์
เพื่อไทย

ว่าที่ส.ส.เขต

รังสรรค์ มณีรัตน์
เพื่อไทย

ที่มาแก้ไข

การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2555 เกิดขึ้นเนื่องจากการเสียชีวิตของนายสถาพร มณีรัตน์ ส.ส. เดิมในพื้นที่จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ของพรรคเพื่อไทย ทำให้ตำแหน่งในเขตนี้ (อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอลี้ และอำเภอเวียงหนองล่อง) ว่างลง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงมีมติให้มีการเลือกตั้งซ่อมในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2555[2]

ผู้สมัครแก้ไข

มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 3 คน ดังนี้

พรรค หมายเลข ผู้สมัคร
ประชาธิปัตย์
1
นายบรรจง วิพรหมชัย
เพื่อไทย
2
นางรังสรรค์ มณีรัตน์
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
3
นายวันชัย ปารมีกาศ

นายบรรจง วิพรหมชัยแก้ไข

นายบรรจง วิพรหมชัย ผู้สมัครหมายเลข 1 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ เป็นน้องชายของนายขยัน วิพรหมชัย อดีต ส.ส.ลำพูน สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งซ่อมแทนนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เมื่อปี พ.ศ. 2551 แต่ต่อมาในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2554 จำนวน ส.ส.ของจังหวัดลำพูนลดลงจากเดิม 3 ที่นั่ง เหลือ 2 ที่นั่ง นายขยัน จึงสอบตก โดยแพ้ให้กับนายสถาพร มณีรัตน์ จากพรรคเพื่อไทย

นายรังสรรค์ มณีรัตน์แก้ไข

นายรังสรรค์ มณีรัตน์ ผู้สมัครหมายเลข 2 สังกัดพรรคเพื่อไทย เป็นน้องชายและเป็นผู้ช่วยทำงานการเมืองของนายสถาพร มณีรัตน์ อดีต ส.ส.เจ้าของพื้นที่ ซึ่งเสียชีวิตลง และนายรังสรรค์ ยังมีตำแหน่งทางการเมืองเป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนด้วย

นายวันชัย ปารมีกาศแก้ไข

นายวันชัย ปารมีกาศ ผู้สมัครหมายเลข 3 สังกัดพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

ผลการเลือกตั้งแก้ไข

สัญลักษณ์และความหมาย
* ส.ส. ที่ได้รับเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์
ผู้สมัครที่เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว
( ) หมายเลขประจำตัวของผู้สมัคร
ตัวหนา ผู้สมัครที่ชนะการเลือกตั้ง

เขตการเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอป่าซาง อำเภอเวียงหนองล่อง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอทุ่งหัวช้าง และอำเภอลี้

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง เขต 2 จังหวัดลำพูน
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
เพื่อไทย รังสรรค์ มณีรัตน์ (2) 72,778 60.47 +2.33
ประชาธิปัตย์ บรรจง วิพรหมชัย (1) 44,031 36.59 -4.38
เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย วันชัย ปารมีกาศ (3) 3,543 2.94
ผลรวม 120,352 100.00
บัตรดี 120,352 94.36
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 4,587 3.60
บัตรเสีย 2,606 2.04
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 127,545 80.33
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 158,782 100.00
เพื่อไทย รักษาที่นั่ง

อ้างอิงแก้ไข