การเยือนต่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จเยือนประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ ประเทศแรกที่เสด็จอย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐเวียดนาม ระหว่างวันที่ 18–21 ธันวาคม พ.ศ. 2502 และประเทศสุดท้าย คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 8–9 เมษายน พ.ศ. 2537

การเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งใหญ่ คือ การเสด็จพระราชดำเนินสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปรวม 14 ประเทศกับ 1 รัฐ ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503

เมื่อเสด็จแล้ว ก็ทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะที่เสด็จและเดินทางมาเยือนประเทศไทยเป็นการตอบแทน[ต้องการอ้างอิง]

พุทธศักราช 2502แก้ไข

พุทธศักราช 2503แก้ไข

พุทธศักราช 2505แก้ไข

พุทธศักราช 2506แก้ไข

พุทธศักราช 2507แก้ไข

พุทธศักราช 2509แก้ไข

พุทธศักราช 2510แก้ไข

พุทธศักราช 2537แก้ไข