การวิเคราะห์

การวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะองค์ประกอบของเรื่องที่จะวิเคราะห์ หรือสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อทำความเข้าใจแต่ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนั้นสามารถเข้ากันได้หรือไม่ มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแท้จริง โดยพื้นแล้วการวิเคราะห์ถือเป็นทักษะที่มนุษย์ฝึกได้

วิธีคิดเชิงวิเคราะห์แก้ไข

  1. กำหนดขอบเขตหรือนิยามสิ่งที่เราจะวิเคราะห์ให้ชัดเจน
  2. กำหนดจุดมุ่งหมายว่าจะวิเคราะห์เพื่ออะไร
  3. พิจารณาหลักความรู้หรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องว่าจะใช้หลักใดในการวิเคราะห์
  4. ใช้หลักความรู้นั้นให้ตรงกับเรื่องที่จะวิเคราะห์เป็นกรณีๆไปและต้องรู้ว่าควรจะวิเคราะห์อย่างไร S r| ð 2  K √
  5. สรุปและรายงานผลให้เป็นระเบียบ