การลงประชามติว่าด้วยสาธารณรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2542

การลงประชามติว่าด้วยสาธารณรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2542 (อังกฤษ: Australian republic referendum, 1999[1]) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 คือการลงประชามติเพื่อหยั่งเสียงของประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งเครือรัฐออสเตรเลียซึ่งประกอบไปด้วยสองคำถาม คำถามแรกเป็นคำถามที่ว่าออสเตรเลียควรเปลี่ยนมาใช้ระบอบสาธารณรัฐ โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการแต่งตั้งโดยรัฐสภาตามรูปแบบการแต่งตั้งสองฝ่าย (bi-partisan appointment model) เป็นประมุขของประเทศหรือไม่ ทั้งนี้รูปแบบดังกล่าวได้รับการเห็นชอบจากสมัชชาร่างรัฐธรรมนูญ (Constitutional Convention) ที่จัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ณ กรุงแคนเบอร์รา ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากการแต่งตั้งและการเลือกตั้งอย่างละครึ่ง ส่วนคำถามที่สองถามว่าควรเพิ่มบทนำ (preamble) เข้าไปในรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่ ทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วถือว่าคำถามที่สองนั้นมีความสำคัญในเชิงการเมืองน้อยกว่าคำถามแรกเป็นอย่างมาก

การลงประชามติว่าด้วยสาธารณรัฐออสเตรเลีย พ.ศ. 2542[1]
ร่างกฎหมาย: แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อสถาปนาเครือรัฐออสเตรเลียในฐานะสาธารณรัฐ โดยสมเด็จพระราชินีนาถและผู้สำเร็จราชการถูกแทนที่ด้วยประธานาธิบดีซึ่งแต่งตั้งโดยเสียงส่วนมากสองในสามของสมาชิกรัฐสภาเครือรัฐออสเตรเลีย.

ท่านเห็นชอบการเสนอแก้ไขนี้หรือไม่?'

อังกฤษ: A proposed law: To alter the Constitution to establish the Commonwealth of Australia as a republic with the Queen and Governor-General being replaced by a President appointed by a two-thirds majority of the members of the Commonwealth Parliament.

Do you approve this proposed alteration?'
Locationประเทศออสเตรเลีย
วันที่6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1999 (1999-11-06)
ผล
คะแนน %
ใช่ 5,273,024 45.13%
ไม่ 6,410,787 54.87%
คะแนนสมบูรณ์ 11,683,811 99.14%
คะแนนไม่สมบูรณ์หรือคะแนนเปล่า 101,189 0.86%
คะแนนทั้งหมด[2] 11,785,000 100.00%
ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ/ผู้ออกมาใช้สิทธิ 12,392,040 95.1%
Results by state and territory
Australian republic referendum, 1999.svg
  Yes     No
Website: 1999 referendum report and statistics
หมายเหตุ: ความเข้มของสีแสดงถึงจำนวนผลโหวตรวม
ประเด็นบทนำ
ร่างกฎหมาย: แก้ไขเพื่อเพิ่มบทนำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ ท่านเห็นชอบการเสนอแก้ไขนี้หรือไม่ อังกฤษ: A Proposed Law: To alter the Constitution to insert a preamble. Do you approve this proposed alteration?
Locationประเทศออสเตรเลีย
วันที่6 พฤศจิกายน ค.ศ. 1999 (1999-11-06)
ผล
คะแนน %
ใช่ 4,591,563 39.34%
ไม่ 7,080,998 60.66%
คะแนนสมบูรณ์ 11,672,561 99.05%
คะแนนไม่สมบูรณ์หรือคะแนนเปล่า 112,474 0.95%
คะแนนทั้งหมด 11,785,035 100.00%
ผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ/ผู้ออกมาใช้สิทธิ 12,392,040 95.1%
Website: 1999 referendum report and statistics

ในขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของหลายสำนักในช่วงหลายปีบ่งชี้ตรงกันว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงส่วนมากเห็นชอบแนวทางการเปลี่ยนไปใช้ระบอบสาธารณรัฐ[3] อย่างไรก็ตามผลคะแนนจริงที่ออกมาแสดงให้เห็นถึงความพ้ายแพ้ของฝ่ายสนับสนุนสาธารณรัฐ อันมีสาเหตุมากจากเสียงคัดค้านรุนแรงจากกลุ่มราชาธิปไตยนิยมหลายกลุ่ม และความแตกแยกภายในฝ่ายสาธารณรัฐนิยมในประเด็นวิธีการเลือกประธานาธิบดี

ผลคะแนนแก้ไข

เนื่องจากมาตรา 128 แห่งรัฐธรรมนูญเครือรัฐออสเตรเลียกำหนดไว้ว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องได้รับการเห็นชอบจาก เสียงส่วนมากสองชั้น (double majority) คือเสียงส่วนมากในระดับเขตปกครอง (เห็นชอบมากกว่า 4 แห่ง) และเสียงส่วนมากในระดับผู้มีสิทธิ์ออกเสียง[4] ส่วนคะแนนของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงในเขตปกครองที่มีสถานะเป็นดินแดน (เทร์ริทอรี) จะถูกนับในระดับที่สองเท่านั้น (ระดับผู้มีสิทธิ์ออกเสียง)

ในการลงประชามติครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์รวมทั้งสิ้น 11,785,000 คน คิดเป็นร้อยละ 95.10 ของจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด (12,392,040 คน) ซึ่งในจำนวนนี้ มีคะแนนเสียงที่ถือเป็นโมฆะ (บัตรเสียหรือไม่ลงคะแนนเสียง) ประมาณ 100,000 เสียงหรือร้อยละ 0.9 ของคะแนนเสียงทั้งหมด[1]

ผลลัพธ์ คะแนนเสียง ร้อยละ
  เห็นชอบ 5,273,024 45.13
  ไม่เห็นชอบ 6,410,787 54.87
บัตรดี 11,683,811 99.14
บัตรเสียหรือไม่ลงคะแนนเสียง 101,189 0.86
คะแนนเสียงทั้งหมด 11,785,000 100
อัตราการมาใช้สิทธิ์ออกเสียง 95.10

ประเด็นสาธารณรัฐแก้ไข

ร่างกฎหมาย: แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อสถาปนาเครือรัฐออสเตรเลียในฐานะสาธารณรัฐ โดยสมเด็จพระราชินีนาถและผู้สำเร็จราชการถูกแทนที่ด้วยประธานาธิบดีซึ่งแต่งตั้งโดยเสียงส่วนมากสองในสามของสมาชิกรัฐสภาเครือรัฐออสเตรเลีย

ท่านเห็นชอบการเสนอแก้ไขนี้หรือไม่

เขตปกครอง จำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ สนับสนุน คัดค้าน โมฆะ
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
  รัฐนิวเซาท์เวลส์ 4,146,653 3,948,714 1,817,380 46.43 2,096,562 53.57 34,772
  รัฐวิกตอเรีย 3,164,843 3,016,737 1,489,536 49.84 1,499,138 50.16 28,063
  รัฐควีนส์แลนด์ 2,228,377 2,108,694 784,060 37.44 1,309,992 62.56 14,642
  รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 1,176,311 1,114,326 458,306 41.48 646,520 58.52 9,500
  รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 1,027,392 986,394 425,869 43.57 551,575 56.43 8,950
  รัฐแทสเมเนีย 327,729 315,641 126,271 40.37 186,513 59.63 2,857
  ดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 212,586 202,614 127,211 63.27 73,850 36.73 1,553
  ดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 108,149 91,880 44,391 48.77 46,637 51.23 852
  รวมเครือรัฐออสเตรเลีย 12,392,040 11,785,000 5,273,024 45.13 6,410,787 54.87 101,189

ผลคะแนนที่ได้คือไม่ได้รับการเห็นชอบจากเสียงส่วนมากทั้งในระดับเขตปกครองและระดับผู้มีสิทธิ์ออกเสียง (เสียงสนับสนุนน้อยกว่าเสียงคัดค้าน 1,137,763 คะแนน) ร่างกฎหมายที่เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงถูกตีตกไป

ประเด็นบทนำแก้ไข

ร่างกฎหมาย: แก้ไขเพื่อเพิ่มบทนำเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญ

ท่านเห็นชอบการเสนอแก้ไขนี้หรือไม่

เขตปกครอง จำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ สนับสนุน คัดค้าน โมฆะ
คะแนน ร้อยละ คะแนน ร้อยละ
  รัฐนิวเซาท์เวลส์ 4,146,653 3,948,482 1,647,378 42.14 2,261,960 57.86 39,144
  รัฐวิกตอเรีย 3,164,843 3,016,716 1,268,044 42.46 1,718,331 57.54 30,341
  รัฐควีนส์แลนด์ 2,228,377 2,108,659 686,644 32.81 1,405,841 67.19 16,174
  รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย 1,176,311 1,114,455 383,477 34.73 720,542 65.27 10,436
  รัฐเซาท์ออสเตรเลีย 1,027,392 986,535 371,965 38.10 604,245 61.90 10,325
  รัฐแทสเมเนีย 327,729 315,664 111,415 35.67 200,906 64.33 3,343
  ดินแดนออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี 212,586 202,618 87,629 43.61 113,293 56.39 1,696
  ดินแดนนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี 108,149 91,906 35,011 38.52 55,880 61.48 1,015
  รวมเครือรัฐออสเตรเลีย 12,392,040 11,785,035 4,591,563 39.34 7,080,998 60.66 112,474

ผลคะแนนที่ได้คือไม่ได้รับการเห็นชอบจากเสียงส่วนมากทั้งในระดับเขตปกครองและระดับผู้มีสิทธิ์ออกเสียง (เสียงสนับสนุนน้อยกว่าเสียงคัดค้าน 2,489,435 คะแนน) ร่างกฎหมายที่เสนอให้แก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวจึงถูกตีตกไป

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 "1999 Referendum Report and Statistics – Key results". Australian Electoral Commission. 8 June 2007. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่สมเหตุสมผล มีนิยามชื่อ "AEC_results" หลายครั้งด้วยเนื้อหาต่างกัน
  2. Table 4.21 (data) on Australian Electoral Commission (2000). Australian Referendums 1906–1999 (cdrom). ISBN 0-642-76007-1.
  3. "Newspoll: January 2007 republic poll (PDF)" (PDF). สืบค้นเมื่อ 24 May 2016.
  4. "Commonwealth of Australia Constitution Act Section 128". Australasian Legal Information Institute (AustLII). สืบค้นเมื่อ 24 May 2016.