การประเมินกลยุทธ์

การประเมินกลยุทธ์ หรือทางเลือกที่เหมาะสม จะต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ 3 ประการ

  • ความเหมาะสม
  • ความเป็นไปได้
  • การยอมรับขององค์กร

ความเหมาะสมแก้ไข

คือ การคัดเลือกกลยุทธ์บนพื้นฐานของเหตุผล จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เพื่อที่จะดู

  • โอกาส (Opportunities)
  • ภยันอันตราย (Threats)

ความเป็นไปได้แก้ไข

คือ การพิจารณาความเหมาะสมของกลยุทธ์ โดยคำนึงถึง

  • จุดอ่อน (Weaknesses)
  • จุดแข็ง (Strengths)

การยอมรับขององค์กรแก้ไข

คือ การประเมินความเหมาะสมของกลยุทธ์จะต้องมองถึง