การประท้วง (อังกฤษ: Protest) เป็นการแสดงออกด้วยการกระทำ เพื่อแสดงให้เห็นว่าคัดค้าน หรือ ไม่เห็นด้วย มีหลากหลายวิธี เช่น การ อดข้าวประท้วง การเดินประท้วง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกทางสังคมและการเมือง การประท้วงที่ใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดความวุ่นวายจะกลายเป็น การจลาจล

การประท้วง

รูปแบบ

แก้

รูปแบบของการประท้วงทำได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จัดรูปแบบได้ดังนี้ [1]

 • การประท้วงในที่สาธารณะ
  • การเดินประท้วง (protest march) โดยผู้ประท้วงเดินในที่สาธาณะและชูป้ายแสดงความคิดต่าง ๆ
  • การจัดกลุ่มประท้วง เป็นการรวมกลุ่มเป็นจุด ๆ เช่น การประท้วงหน้าโรงงาน
  • การประท้วงบนถนน (street protest) ผู้ประท้วงใช้ถนนเป็นสถานที่เพื่อแสดงความเห็นให้แก่ผู้สัญจรไปมา
  • การประท้วงด้วยการกีดขวาง (lock-downs) ผู้ประท้วงจะขัดขวางหรือกีดกันกิจกรรมของผู้ถูกประท้วงไม่ไห้ดำเนินงานต่อไปได้ รวมถึงการวางวัตถุสิ่งของเพื่อขัดขวางการสลายการชุมนุม
  • การแกล้งตาย (die-ins) เป็นความแสดงการตายโดยแกล้งนอนเป็นศพ เพื่อให้ได้รับความสนใจ
  • การแต่งเพลงประท้วง (protest song) โดยแต่งเพลงที่มีเนื้อหาในเรื่องที่เรียกร้อง ได้รับความนิยมในสังคมตะวันตก เช่นเพลงเรียกร้องเพื่อการปลดปล่อยทาส
 • การประท้วงด้วยการเขียน โดยมักจะเขียนเป็นจดหมายเรียกร้องและลงชื่อผู้เข้าร่วมประท้วงต่อท้าย
 • การประท้วงโดยการขัดขืน หรือ การดื้อแพ่ง เช่น
  • การนั่งกีดขวาง (sit-in)
  • การใช้คนขวางทางสัญจร (Raasta roko)
  • การเปลือยกายในที่สาธารณะ
  • การอดข้าวประท้วง
  • การเขียนข้อความบนกำแพง
  • การส่งข่าวสารที่ถูกเซ็นเซอร์
 • การประท้วงด้วยการจัดค่าย เป็นการรวมกลุ่มผู้คัดค้านมาอยู่ร่วมกัน
 • การประท้วงด้วยความรุนแรง
  • การจลาจล
  • การพลีชีพ
  • การปฏิวัติ เป็นการจับอาวุธสู้กับฝ่ายรัฐบาล
 • การประท้วงทหาร
 • การประท้วงของผู้ใช้แรงงาน
  • การนัดหยุดงาน
  • การนั่งประท้วงโดยไม่เข้างาน
  • การผละงาน
  • การขีดขวางไม่ให้เข้าทำงาน
 • การประท้วงของผู้บริโภค
  • การงดซื้อสินค้า
  • การกระจายข่าวปัญหาของผลิตภัณฑ์
  • การทำสินค้ามาทำลายในที่สาธารณะ

อ้างอิง

แก้
 1. สุรชาติ บำรุงสุข,มติชน สุดสัปดาห์ 24-30 ตุลาคม พ.ศ. 2551,หน้า 36-37