การทำให้เกิดผล

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

การทำให้เกิดผล (อังกฤษ: implementation) คือขั้นตอนต่อจากกระบวนการคิด,​ การวางแผน,​ การสร้างแบบจำลอง หรือการคิดขั้นตอนวิธี โดยประยุกต์สิ่งเหลานี้เพื่อการใช้งานจริง

ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แก้ไข

ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การทำให้เกิดผลคือการประยุกต์ขั้นตอนวิธีให้กลายเป็นโปรแกรม โดยอาศัยกระบวนการเขียนโปรแกรม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข