ระบบกระทรวงวัฒนธรรมเกาหลี 2000 (Ministry of Culture 2000, MC 2000) หรือ การถอดอักษรเกาหลีเป็นอักษรโรมันฉบับปรับปรุง (Revised Romanization of Korean, RR) เป็น 1 ใน 2 ระบบการถอดอักษรเกาหลีเป็นอักษรโรมัน ที่นิยมใช้ในภาษาเกาหลี และใช้อย่างเป็นทางการในประเทศเกาหลีใต้ ในปัจจุบัน โดยเริ่มใช้เมื่อ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ประกาศใช้แทนที่ระบบเก่า ระบบแมกคูน-ไรซ์ชาวเออร์ ที่ใช้อย่างเป็นทางการในช่วง 2527-2543 โดยระบบกระทรวงวัฒนธรรมเกาหลี 2000 มีลักษณะคล้ายคลึงกับระบบก่อนหน้าที่ใช้ก่อนช่วง พ.ศ. 2527

ระบบนี้ใช้แทนที่ระบบเก่าพัฒนาโดยสถาบันภาษาเกาหลีแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2538 และเริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 โดยได้ปรับปรุงการใช้งาน คำศัพท์หลายคำที่ออกเสียงไม่ตรงกับต้นฉบับภาษาเกาหลี รวมถึงการใช้ตัวอักษรแบบธรรมดาไม่มีสัญลักษณ์พิเศษเหนือตัวอักษรโรมันซึ่งยากต่อการใช้งาน

ภายหลังจากการใช้ระบบนี้ รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ใช้ระบบนี้ในการเปลี่ยนแปลงป้ายบอกทางและเอกสารทางราชการ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าระบบนี้ใช้อย่างเป็นทางการในประเทศเกาหลีใต้ นักวิชาการหลายคนในเกาหลีใต้ยังคงใช้ระบบแมกคูน-ไรซ์ชาวเออร์

การถอดอักษร

แก้

สระ

แก้

สระเดี่ยว

แก้
อักษรฮันกึล
อักษรโรมัน a ya eo yeo o yo u yu eu i

สระรวม

แก้
อักษรฮันกึล
อักษรโรมัน ae yae e ye wa wae oe wo we wi ui

พยัญชนะ

แก้
อักษรฮันกึล
อักษรโรมัน พยัญชนะต้น g kk n d tt r m b pp s ss - j jj ch k t p h
ตัวสะกด k k t - l p - t t ng t - t t

กฎพิเศษ

แก้

ระบบการถอดภาษาเกาหลีระบบนี้จะมีกฎพิเศษสำหรับการถอดตัวสะกดและพยัญชนะต้นตัวต่อไปเป็นบางกรณีเพื่อให้สะท้อนการอ่านออกเสียง เช่น 합니다 habnidahamnida ดังตาราง (กรณีพิเศษเหล่านี้จะมีพื้นหลังเป็นสีเหลือง)

พยัญชนะต้นถัดไป
ตัวสะกด
g n d r m b s j ch k t p h
k g kg ngn kd ngn ngm kb ks kj kch k-k kt kp kh, k
n n n-g nn nd ll, nn nm nb ns nj nch nk nt np nh
t d, j tg nn td nn nm tb ts tj tch tk t-t tp th, t, ch
l r lg ll, nn ld ll lm lb ls lj lch lk lt lp lh
m m mg mn md mn mm mb ms mj mch mk mt mp mh
p b pg mn pd mn mm pb ps pj pch pk pt p-p ph, p
t s tg nn td nn nm tb ts tj tch tk t-t tp th, t, ch
ng ng- ngg ngn ngd ngn ngm ngb ngs ngj ngch ngk ngt ngp ngh
t j tg nn td nn nm tb ts tj tch tk t-t tp th, t, ch
t ch tg nn td nn nm tb ts tj tch tk t-t tp th, t, ch
t t, ch tg nn td nn nm tb ts tj tch tk t-t tp th, t, ch
t h k nn t nn nm p hs ch tch tk t tp t

กฎเหล่านี้จะไม่ใช้กับชื่อคน เช่น 정석민 จะถอดอักษรเป็น Jeong Seokmin หรือ Jeong Seok-min

ดูเพิ่ม

แก้