การกระจายตัว

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

การกระจายตัว (อังกฤษ: Distribution) อาจหมายถึง

คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
ฟังก์ชันกระจายตัว (distribution function) ตัวอย่างคือ การกระจายตัวแบบ แมกซ์เวลล์-บอลตซ์มานน(Maxwell-Boltzmann distribution) ระบุ จำนวนอนุภาคต่อหน่วย ปริมาตร ใน ส่วนที่ว่าง (phase space)
ในภาษาอังกฤษ