กายวิภาคเปรียบเทียบ

กายวิภาคเปรียบเทียบ หมายถึง การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตต่างๆโดยเฉพาะในกลุ่มที่ใกล้เคียงกัน