กากบาท หมายถึงเส้นทแยง หรือเส้นตรงสองเส้นแสดงจุดตัดในช่องทำเครื่องหมาย หรือในบริเวณที่กำหนดให้ทำเครื่องหมาย การกำหนดโดยศัพท์ทางพจนานุกรมภาษาไทย ว่า ตีนกา เป็นอย่างเครื่องหมาย บวก (+) อธิบายศัพท์ว่า ใช้ประกอบการเขียน ใช้แสดงเสียงสูงชั้นจัตวา แต่โดยความหมายทั่วไปแล้ว หมายถึงการขีดกาเส้นทแยงภายในช่องเครื่องหมายหรือบริเวณที่กำหนด เพื่อให้ทราบ หรือกระทำไว้เพื่อเป็นการเพิ่มจุดสังเกต เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาด หรือข้อสังเกตสำหรับ ข้อ บท หรือตอนที่เป็นไปสำหรับความเฉพาะเจาะจง เฉพาะข้อที่อยู่ในนัยที่พิเศษ

ตัวอย่างรหัส สัญลักษณ์ ช่อง และการทำเครื่องหมาย

แก้
รูปแบบสัญลักษณ์ อักขระยูนิโคด ความหมาย
U+2610 ช่องทำเครื่องหมาย
U+2612 กากบาทในช่องทำเครื่องหมาย
U+2717 เครื่องหมายกากบาท
U+2718 เครื่องหมายกากบาทตัวหนา