กองพลน้อย (อังกฤษ: Brigade) เป็นหน่วยทหารทางยุทธวิธี ซึ่งจะประกอบด้วยสามถึงหกกองพันและส่วนสนับสนุน โดยทั่วไปเทียบได้กับกรมทหารขนาดใหญ่ สองถึงสามกองพลน้อยประกอบกันเป็นหนึ่งกองพล