กระทรวงนครบาล

กระทรวงรัฐบาลสยาม

กระทรวงนครบาล เป็นหน่วยงานราชการไทยประเภทกระทรวงในอดีต ได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีหน้าที่บังคับบัญชาการรักษาพระนคร คือปกครองมณฑลกรุงเทพ มีกรมที่สังกัดเช่น กรมพลตระเวน กรมสุขาภิบาล ต่อมาในปี พ.ศ. 2465 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รวมกระทรวงนครบาลกับกระทรวงมหาดไทยเข้าเป็นกระทรวงเดียวกัน

รายนามเสนาบดีกระทรวงนครบาล แก้

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ พ.ศ. 2435 พ.ศ. 2451
2   เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) พ.ศ. 2451 พ.ศ. 2465

ดูเพิ่ม แก้