กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะแนวทางในการกำหนดและดำเนินนโยบายเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นหน่วยประสาน งานกลางของรัฐบาลในการดำเนินความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและพหุภาคี

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Department of Internationl Economic Affairs
Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg
ตรากรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ที่ทำการ
เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ภาพรวม
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหารหลัก นาย เชิดชาย ใช้ไววิทย์[1], อธิบดี
นางสาว รุจิกร แสงจันทร์, รองอธิบดี
ต้นสังกัด กระทรวงการต่างประเทศ

ภารกิจ และหน้าที่แก้ไข

  • ติดตาม ศึกษา ประมวล วิเคราะห์พัฒนาการและแนวโน้มเศรษฐกิจโลก เสนอแนะแนวทางในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้านการเงิน การค้า การลงทุน เทคโนโลยีและการพัฒนา
  • เสนอแนะนโยบาย ท่าที และเข้าร่วมในการเจรจา ทำความตกลงและดำเนินการในกรอบความร่วมมือและความตกลงระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ
  • ติดตาม ศึกษา ประมวล วิเคราะห์ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศและต่างประเทศเพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมและ รักษาผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
  • ติดตาม รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลทางเศรษฐกิจและโอกาสทางการค้า การลงทุน ในต่างประเทศให้แก่ภาคเอกชนของไทย เพื่อส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ทางเศรฐกิจของภาคเอกชนของไทย
  • ประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมือและความตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศแก้ไข

  • สำนักงานเลขานุการกรม
  • กองสนเทศเศรษฐกิจ
  • กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  • กองส่งเสริมสัมพันธ์และความร่วมมือ

อ้างอิงแก้ไข