กรมสุขภาพจิต เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรง ในการพัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ โดยมีภารกิจหลักเกี่ยวกับ การพัฒนาวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการส่งเสริม ป้องกันปัญหายาเสพติด บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งจัดให้มีบริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วย ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและประชาชน

กรมสุขภาพจิต
Department of Mental health
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432
สำนักงานใหญ่ไทย เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
  • นายแพทย์ พงศ์เกษม ไข่มุกด์[1], อธิบดี
  • นพ.ธิติ แสวงธรรม, รองอธิบดี
  • นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์, รองอธิบดี
  • นพ. จุมกฎ พรมสีดา, รองอธิบดี
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์http://www.dmh.go.th

ประวัติ

แก้

ช่วงที่ 1 (การก่อตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริต)

แก้

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน รศ. 108 (พ.ศ. 2432) โรงพยาบาลคนเสียจริตได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรก โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ ณ บริเวณด้านทิศเหนือของป้อมปัจจามิตร ริมฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ปากคลองสาน อยู่ภายใต้การดูแลของ กรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ ซึ่งได้ย้ายมาก่อสร้างในที่ดินของตระกูล สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ คือ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในปัจจุบันต่อไป

กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ในปี 2416 ได้มีการพัฒนาด้านการบำบัดรักษา แบบตะวันตกมากขึ้น รวมทั้งมีการเผยแพร่ความรู้ ทางจิตเวชศาสตร์ สุขภาพจิตและจิตวิทยา ตลอดจนขยายงานสุขภาพจิต ไปยังสถาบันการศึกษาด้วย และในปีเดียวกันนี้ได้เปลี่ยนชื่อ โรงพยาบาลคนเสียจริต เป็นโรงพยาบาลโรคจิตธนบุรี ในปี 2476 ได้โอนย้ายไป ขึ้นอยู่กับ กองสาธารณสุขพระนคร กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย

ช่วงที่ 2 (เปลี่ยนเป็นกรมสุขภาพจิต)

แก้

ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 ได้โอนกองสุขภาพจิต มาสังกัด กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเปลี่ยนชื่อ เป็น กองโรงพยาบาลโรคจิต และเป็น กองสุขภาพจิต เมื่อปี 2515 ตามลำดับ มีสำนักงานอยู่ในบริเวณวังเทวะเวสม์ สามเสน กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่รับผิดชอบงานสุขภาพจิตทั่วประเทศ มีหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2537 ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เปลี่ยนชื่อ " สถาบันสุขภาพจิต " เป็นกรมสุขภาพจิต และในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2524 ก็ได้ย้ายที่ทำการอยู่ ณ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จนถึงปัจจุบัน

โครงสร้างหน่วยงาน

แก้
 

อธิบดีกรมสุขภาพจิต

แก้
อธิบดีกรมสุขภาพจิต
 
ตราประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายแพทย์​ พงศ์เกษม ไข่มุกด์
ผู้ประเดิมตำแหน่งนายแพทย์อุดม ลักษณวิจารณ์
สถาปนาพ.ศ. 2535
เว็บไซต์http://www.dmh.go.th/intranet/board/
รายนาม ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์อุดม ลักษณวิจารณ์*** 1 กรกฎาคม 2535 – 30 กันยายน 2535
นายแพทย์สมโภชน์ สุขวัฒนา*** 1 ตุลาคม 2535 – 30 กันยายน 2536
นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก*** 5 ตุลาคม 2536 – 4 ตุลาคม 2537
นายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา 4 ตุลาคม 2537 – 30 กันยายน 2539
นายแพทย์ปรีชา อินโท ไม่ทราบ[2]
นายแพทย์วินัย วิริยกิจจา 1 ตุลาคม 2541 – 30 กันยายน 2544
นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ 1 ตุลาคม 2544 – 30 กันยายน 2547
นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ 1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2551
นายแพทย์ชาตรี บานชื่น 1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2553
นายแพทย์อภิชัย มงคล 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555
นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ 1 ตุลาคม 2555 – 1 กันยายน 2556
นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข 2 กันยายน 2556 – 30 กันยายน 2559
น.ต. นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2561
นายแพทย์ เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2563
แพทย์หญิง พรรณพิมล วิปุลากร 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
แพทย์หญิง อัมพร เบญจพลพิทักษ์ 1 ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน

หมายเหตุ : ***ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิต

อ้างอิง

แก้
  1. โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิบดี - รองปลัด สธ. 11 ตำแหน่ง
  2. เนื่องจากในเว็บกรมสุขภาพจิต ซ้ำกับปีพ.ศ. ของนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้