กรมพิธีการทูต

กรมพิธีการทูต มีภารกิจเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต การให้การรับรองการเยือนของแขกสำคัญต่างประเทศในทุกระดับและการกำกับ ดูแลเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเพื่อเสริมสร้างภาพลัษณ์ที่ดีต่อคนไทย และประเทศไทย

กรมพิธีการทูต
Department of Protocol
Seal of the Minister of Foreign Affair of Thailand.svg
ตรากรมพิธีการทูต
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง14 เมษายน พ.ศ. 2418
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
หน่วยงานฝ่ายบริหาร
 • นายภควัต ตันสกุล, อธิบดี
 • นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์, รองอธิบดี
 • นายณัฐพงศ์ สิทธิชัย, รองอธิบดี
ต้นสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

ภารกิจ และหน้าที่แก้ไข

 • ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต และทางกงสุลในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการไปเยือนต่างประเทศของพระบรมวงศ์และบุคคลสำคัญของ ประเทศไทย และการมาเยือนประเทศไทยของราชวงศ์ต่างประเทศและบุคคลสำคัญของต่างประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและทางกงสุล
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมพิธีการทูตแก้ไข

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองแบบพิธี
 • กองรับรอง
 • กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต

อ้างอิงแก้ไข