กรมพิธีการทูต มีภารกิจเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต การให้การรับรองการเยือนของแขกสำคัญต่างประเทศในทุกระดับและการกำกับ ดูแลเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตเพื่อเสริมสร้างภาพลัษณ์ที่ดีต่อคนไทย และประเทศไทย

กรมพิธีการทูต
Department of Protocol
ตรากรมพิธีการทูต
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485; 82 ปีก่อน (2485-02-10)[1]
หน่วยงานก่อนหน้า
 • กรมพิธีการ
เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร
สำนักงานใหญ่เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • . นาย จักรกฤดิ กระจายวงศ์, อธิบดี
 • นาย ณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์, รองอธิบดี
 • นาย ณัฐพงศ์ สิทธิชัย, รองอธิบดี
ต้นสังกัดหน่วยงานกระทรวงการต่างประเทศ

ภารกิจ และหน้าที่ แก้

 • ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต และทางกงสุลในการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการไปเยือนต่างประเทศของพระบรมวงศ์และบุคคลสำคัญของ ประเทศไทย และการมาเยือนประเทศไทยของราชวงศ์ต่างประเทศและบุคคลสำคัญของต่างประเทศ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตและทางกงสุล
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

หน่วยงานในสังกัดกรมพิธีการทูต แก้

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองแบบพิธี
 • กองรับรอง
 • กองเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๘๕, เล่ม ๕๙ ตอนที่ ๑๐ ก หน้า ๓๔๑, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๕