กฎของอาโวกาโดร

กฎของอาโวกาโดร (อังกฤษ: Avogadro's law) เป็นกฎที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณกับมวลของแก๊ส[1] โดยสารานุกรมบริเตนนิกา ได้อธิบายถึงกฎของอาโวกาโดรไว้ว่า

กฎของอาโวกาโดรกล่าวว่า "ที่อุณหภูมิและความดันเดียวกัน แก๊สที่มีปริมาตรเท่ากันจะมีจำนวนอนุภาคเทากัน"[1]

รายการอ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "Science Laws". สืบค้นเมื่อ 3 February 2016.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข